تصمیم‌یار انتخاب صنــدوق‌هــای ســـرمایه‌گـــذاری

صـفـر تـا صـــد

تصمیم‌یار انتخاب صنــدوق‌هــای
 ســـرمایه‌گـــذاری

دیدبان یا غربالگر صــنــدوق‌هــا

داده و اطلاعات دقیق

داده و اطلاعات دقیق

ارائه دقیق‌ترین و قابل اتکاترین داده‌ها و اطلاعات صندوق‌ها در بین محصولات بازار سرمایه از طریق بررسی و پایش مستمر آنها توسط کارشناسان حرفه‌ای و مجرب آگاه.

محاسبه بازدهی مرکب

محاسبه بازدهی مرکب

ارائه بازدهی مرکب برای اولین بار در ایران؛ جهت مقایسه بازده قابل اتکا بین صندوق‌ها به منظور جلوگیری از خطای ناشی از مقایسه براساس بازده ساده.

شخصی‌سازی و ذخیره فیلترها

شخصی‌سازی و ذخیره فیلترها

امکان فیلترگذاری در دیدبان صندوق از ساده تا پیشرفته برحسب نیاز و همچنین امکان ذخیره فیلترها در قالب دسته فیلترها یا فیلترهای شخصی.

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از

استراتژی‌های پرکاربرد

مقایسه صــنــدوق‌هــا

عملکرد
عملکرد
ترکیب دارایی
ترکیب دارایی
حباب قیمت
حباب قیمت
صنایع برتر
صنایع برتر
تقسیم سود
تقسیم سود
ضریب اهرم
ضریب اهرم
بازدهی
بازدهی
ترکیب پرتفو
ترکیب پرتفو

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه

بهترین صندوق‌های طلا
بهترین صندوق‌های طلا
بهترین صندوق‌های با درآمد ثابت
بهترین صندوق‌های با درآمد ثابت