شاخص ها

  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  ,
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  ,
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  0
  -0/25%
  -
  5
  0
  ,
  4
  0
  6
  0
  4
  0
  ریال 91 T

تاثیر در شاخص

خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی :
ریال -4/45 T
اطلاعات بیشتر را در صفحه نمای بازار ببینید.

قیمت‌ها

صندوق‌های برتر ماه

دیدبان یا غربالگر صندوق‌ها

 • داده و اطلاعات دقیق
 • محاسبه بازدهی مرکب
 • امکان شخصی‌سازی و ذخیره فیلترها

مقایسه صندوق‌ها بر اساس

 • بازدهی
 • عملکرد
 • تفاوت NAV آمار و ابطالی
 • تقسیم سود
 • ترکیب دارایی
 • خالص جریان نقدینگی
 • صنایع برتر
 • حباب قیمت