فملی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/4%
حجم
4
0
2
0
/
9
0
7
0
M
0

فملی

|مجاز
ملی صنایع مس ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/4%
حجم
4
0
2
0
/
9
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -518/02
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/63%
  • صنعت+5/79%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,560پایین ترین قیمت7,430

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۹
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۸/۲۸
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4506/00 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  7
  0
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -175/16 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 91/05 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/36
8,060بازه قیمت روز7,020
90/96 B
حقیقی
266/12 B
231/72 B
حقوقی
56/55 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
27/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/92 M
 • تعداد سهام600,000,000,000
 • سهام شناور
  41/36 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/24
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران12/05%موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران7/88%شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-5/58%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ4/61%شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -3/09%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام3/07%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/12%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/04%شرکت واسط مالی آذرچهارم-بامسئولیت محدود-1/89%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -1/73%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/54%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -1/52%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/5%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-1/47%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/37%شرکت صبامیهن -سهامی خاص -1/36%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/35%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/1%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/07%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
1
0
6
0
,
2
0
6
0
0
0
2/59%
1
0
7
0
/
9
0
6
0
B
0
22/76 T
0/14%
11/03 B
2/76-
فرآورفرآور
4
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
-2/03%
2
0
7
0
/
4
0
1
0
B
0
28/05 T
0/17%
-476/18 M
0/73-
وسدیدوسدید
4
0
,
4
0
7
0
5
0
1/27%
3
0
8
0
3
0
/
5
0
2
0
B
0
134/20 T
0/81%
81/52 B
1/28-
فوکافوکا
1
0
0
0
,
7
0
5
0
0
0
-2/63%
3
0
4
0
/
8
0
2
0
B
0
64/23 T
0/39%
-8/68 B
1/05-
فولاژفولاژ
1
0
4
0
,
9
0
6
0
0
0
0%
1
0
7
0
/
8
0
5
0
B
0
359/04 T
2/16%
-5/46 B
0/35-
ارفعارفع
2
0
5
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/2%
2
0
6
0
/
5
0
3
0
B
0
300/60 T
1/81%
-1/48 B
0/81-
فخاسفخاس
1
0
1
0
,
8
0
2
0
0
0
0/09%
6
0
/
5
0
3
0
B
0
271/86 T
1/63%
292/78 M
0/84-
فسدیدفسدید
1
0
6
0
8
0
,
6
0
0
0
0
0
-1%
1
0
0
0
0
0
/
6
0
5
0
M
0
16/49 T
0/1%
0
0/5-
فزرینفزرین
4
0
,
8
0
5
0
0
0
0/1%
1
0
3
0
/
3
0
9
0
B
0
14/55 T
0/09%
-2/00 M
1/9-
فپنتافپنتا
5
0
7
0
,
1
0
5
0
0
0
1/73%
9
0
4
0
/
4
0
1
0
B
0
58/82 T
0/35%
3/86 B
1/48-
فنوالفنوال
1
0
1
0
,
3
0
3
0
0
0
-0/88%
1
0
8
0
/
4
0
9
0
B
0
38/43 T
0/23%
-2/02 B
0/52-
فسپافسپا
7
0
,
7
0
4
0
0
0
-1/02%
2
0
1
0
/
6
0
7
0
B
0
30/19 T
0/18%
-15/68 B
0/27-
زنگانزنگان
8
0
0
0
,
1
0
0
0
0
0
1/46%
2
0
1
0
/
8
0
8
0
B
0
8/01 T
0/05%
0
0/93-
فخوزفخوز
3
0
,
4
0
1
0
4
0
-1/84%
1
0
5
0
8
0
/
6
0
7
0
B
0
648/66 T
3/9%
-25/47 B
0/46-
هرمزهرمز
6
0
,
7
0
9
0
0
0
-3/96%
1
0
3
0
8
0
/
3
0
3
0
B
0
570/36 T
3/43%
-88/59 B
0/07-
فاسمینفاسمین
5
0
,
2
0
1
0
0
0
-0/95%
8
0
0
0
/
6
0
0
0
B
0
125/04 T
0/75%
-2/64 B
0/51-
فلولهفلوله
3
0
,
8
0
7
0
2
0
-2/17%
9
0
6
0
/
7
0
9
0
B
0
25/94 T
0/16%
-29/76 B
0/52-
کاوهکاوه
1
0
1
0
,
4
0
6
0
0
0
0%
3
0
4
0
/
3
0
3
0
B
0
366/72 T
2/2%
-9/82 B
1/02-
وتوکاوتوکا
4
0
,
8
0
2
0
6
0
1/05%
3
0
9
0
/
5
0
5
0
B
0
58/44 T
0/35%
-11/14 B
1/12-
فباهنرفباهنر
4
0
,
2
0
7
0
9
0
-1/06%
6
0
9
0
/
4
0
5
0
B
0
105/19 T
0/63%
-16/99 B
0/55-
فایرافایرا
7
0
,
6
0
7
0
0
0
-0/13%
9
0
/
5
0
3
0
B
0
291/19 T
1/75%
-6/93 B
0/16-
فسربفسرب
1
0
,
9
0
9
0
5
0
-0/55%
3
0
2
0
/
5
0
1
0
B
0
22/11 T
0/13%
-14/55 B
0/43-
فنوردفنورد
1
0
0
0
,
5
0
0
0
0
0
-0/76%
3
0
2
0
/
2
0
5
0
B
0
33/26 T
0/2%
7/29 B
0/47-
فجرفجر
8
0
,
3
0
4
0
0
0
-0/71%
4
0
3
0
/
7
0
7
0
B
0
70/54 T
0/42%
-19/56 B
0/6-
فروسفروس
3
0
,
4
0
5
0
9
0
-0/35%
1
0
1
0
/
0
0
5
0
B
0
27/67 T
0/17%
-5/25 B
0/47-
فولادفولاد
6
0
,
0
0
9
0
0
0
-1/3%
1
0
/
3
0
0
0
T
0
4872/00 T
29/27%
-186/41 B
0/65-
فماکفماک
9
0
,
2
0
4
0
0
0
-2/02%
5
0
4
0
7
0
/
4
0
5
0
M
0
3/74 T
0/02%
-180/03 M
0/28-
فنفتفنفت
1
0
8
0
,
3
0
1
0
0
0
1/78%
1
0
4
0
5
0
/
3
0
7
0
B
0
21/97 T
0/13%
8/04 B
1/11-
فسازانفسازان
7
0
,
2
0
3
0
0
0
-3/08%
3
0
9
0
/
1
0
9
0
B
0
21/69 T
0/13%
-6/99 B
0/8-
کویرکویر
3
0
,
3
0
0
0
9
0
-2/5%
5
0
2
0
/
7
0
4
0
B
0
123/29 T
0/74%
-6/69 B
0/62-
فرویفروی
7
0
,
9
0
2
0
0
0
-1/37%
2
0
6
0
/
2
0
1
0
B
0
14/26 T
0/09%
0
0/78-
فتوسافتوسا
7
0
,
5
0
1
0
0
0
-4/09%
3
0
2
0
/
6
0
1
0
B
0
10/70 T
0/06%
-1/80 B
1/2-
فگسترفگستر
5
0
,
0
0
0
0
0
0
0/62%
1
0
6
0
/
2
0
0
0
B
0
7/50 T
0/04%
-250/39 M
3/63-
فروسیلفروسیل
1
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
-0/29%
6
0
/
3
0
7
0
B
0
21/92 T
0/13%
-1/18 B
0/57-
فجهانفجهان
3
0
,
3
0
5
0
0
0
-0/03%
1
0
4
0
/
5
0
5
0
B
0
368/50 T
2/21%
507/86 M
2/56-
فسبزوارفسبزوار
4
0
5
0
,
2
0
8
0
0
0
0/18%
8
0
4
0
/
9
0
0
0
B
0
181/12 T
1/09%
39/50 B
3/42-
میدکومیدکو
8
0
,
7
0
8
0
0
0
0%
4
0
0
0
/
7
0
8
0
B
0
1756/00 T
10/55%
-32/91 B
0/2-
فافقفافق
5
0
,
2
0
9
0
0
0
3%
1
0
8
0
5
0
/
9
0
5
0
B
0
24/86 T
0/15%
12/55 B
0/96-
فسوژفسوژ
2
0
1
0
,
5
0
5
0
0
0
-1/6%
3
0
2
0
/
2
0
3
0
B
0
17/24 T
0/1%
-315/63 M
0/95-
فغدیرفغدیر
8
0
,
0
0
2
0
0
0
0/13%
1
0
1
0
/
4
0
6
0
B
0
280/70 T
1/69%
-1/60 B
1/01-
فرودفرود
4
0
,
5
0
2
0
2
0
-2/23%
1
0
4
0
5
0
/
4
0
4
0
B
0
24/42 T
0/15%
-6/58 B
0/89-
فروژفروژ
4
0
2
0
,
6
0
5
0
0
0
0/23%
2
0
6
0
/
6
0
2
0
B
0
46/91 T
0/28%
11/90 B
3/82-
ذوبذوب
4
0
,
1
0
8
0
5
0
2/98%
9
0
4
0
4
0
/
5
0
5
0
B
0
296/20 T
1/78%
-9/59 B
1/45-
فصبا
ف
6
0
,
7
0
4
0
0
0
3/37%
1
0
9
0
1
0
/
1
0
5
0
B
0
337/00 T
2/02%
37/77 B
8/1-
کیمیاکیمیا
5
0
,
2
0
6
0
0
0
-3/49%
4
0
4
0
/
9
0
8
0
B
0
15/78 T
0/1%
1/81 B
0/4-