وتجارت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
حجم
2
0
4
0
9
0
/
4
0
8
0
M
0

وتجارت

|مجاز
بانک تجارت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/77%
حجم
2
0
4
0
9
0
/
4
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  4
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -127/46
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/4%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,604پایین ترین قیمت2,534

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 577/06 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/11%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -401/02 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 171/68 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/34
2,778بازه قیمت روز2,416
57/51 B
حقیقی
458/54 B
585/28 B
حقوقی
184/26 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 46/33 M
 • تعداد سهام223,926,127,000
 • سهام شناور
  44/96 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/24
 • P/Eگروه8/18
 • EPS609
 • P/S
  1/29
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 194/86 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 203/53 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 269/01 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 476/76 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 531/97 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای16/77%دولت جمهوری اسلامی ایران10/14%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/58%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -4/52%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/21%شرکت توسعه معادن جنوب-بامسئولیت محدود-1/75%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/67%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/62%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/46%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-1/36%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/29%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/11%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای
  37/57 B
  228/66 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/81%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
30/12%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/12%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
4/3%
-38/16 B
0/862/67
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
3/25%
-31/93 B
0/235/49
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/79%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/24%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
2%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/06%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/71%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
16/72%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/59%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
7/1%
-103/77 B
0/663/25
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/77%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
5/24%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/51%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/43%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/56%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
2/15%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/51%---