وتجارت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/09%
حجم
7
0
6
0
/
0
0
4
0
M
0

وتجارت

|مجاز
بانک تجارت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/09%
حجم
7
0
6
0
/
0
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -184/91
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/8%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,577پایین ترین قیمت2,530

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 570/79 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  7
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -63/70 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 307/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/84
2,778بازه قیمت روز2,416
144/12 B
حقیقی
223/98 B
156/04 B
حقوقی
76/18 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 46/33 M
 • تعداد سهام223,926,127,000
 • سهام شناور
  44/96 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/17
 • P/Eگروه8/18
 • EPS609
 • P/S
  1/27
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای16/77%دولت جمهوری اسلامی ایران10/14%صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم5/58%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -4/52%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/29%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-2/21%شرکت توسعه معادن جنوب-بامسئولیت محدود-1/75%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/67%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/62%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/46%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-1/36%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/29%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/19%شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع-1/11%شرکت س اآذربایجان غربی س.خ-م ک م ف ع-1%شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای
  37/57 B
  228/66 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
2/89%
61/43 B
1/41-
وبملتوبملت
4,5190/38
429/44 B
1595/21 T
30/28%
250/01 B
0/853/08
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1/1%
-32/76 M
0/76-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
4/37%
-41/37 B
2/62/75
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
3/25%
-12/20 B
0/535/52
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
4/69%
-59/44 B
0/38-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/24%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
1/99%
-112/65 M
0/77/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/06%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
2/7%
-10/39 B
0/554/55
وپاساروپاسار
2,7180
152/32 B
877/83 T
16/66%
-102/77 B
0/154/09
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/59%
-2/40 B
1/246/07
وبصادروبصادر
2,125-0/14
103/54 B
372/63 T
7/07%
-7/49 B
0/8362/69
وخاوروخاور
3,963-0/15
59/74 B
198/15 T
3/76%
33/51 B
1/876/03
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
5/18%
136/76 M
0/79/84
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
3/56%
-27/75 B
1/153/96
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/43%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,310-4/92
490/14 M
29/24 T
0/56%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
2/12%
0/00
0/953/82
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/5%---