همای
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم
1
0
4
0
4
0
/
2
0
0
0
M
تصویر نماد همای

همای

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم معاملات
1
0
4
0
4
0
/
2
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,021پایین ترین قیمت10,020

  بازده ماهانه

  همایصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  459,417,859,577ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

همای
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  7
  0
  3
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  459/42 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  409/44 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/42
11,008بازه قیمت روز9,008
1/22 T
حقیقی
759/09 B
226/49 B
حقوقی
685/91 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %50/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله47/81%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه1/79%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد