وثوق

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/36%
حجم
1
0
/
6
0
1
0
M
0

وثوق

|مجاز
سرمایه گذاری وثوق امین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/36%
حجم
1
0
/
6
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/8%
  • صنعت
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,000پایین ترین قیمت28,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۳/۳۰
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/54 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 149/50 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 328/34 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/45
30,250بازه قیمت روز28,550
47/94 B
حقیقی
47/79 B
0/00
حقوقی
149/50 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E54/97
 • P/Eگروه-
 • EPS542
 • P/S
  51/51
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/33 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/15 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/30 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 92/37 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 76/04 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 74/46 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/76%شخص حقیقی1/6%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون1/6%شرکت پدیده شفق شکوهیه-بامسئولیت محدود-1/41%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  5/63 M
  -11/99 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
28,6002/87
56/99 B
14/30 T
3/63%
10/74 B
1/273/35
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,640-2/99
19/50 B
61/01 T
15/5%
-8/31 B
0/9742/55
وآتوسوآتوس
7,4702/94
524/73 M
13/45 T
3/42%
0/00
4/5-
وارسوارس
33,4002/91
73/35 B
16/70 T
4/24%
26/70 B
1/3813/64
واعتبارواعتبار
4,881-1/33
4/78 B
8/79 T
2/23%
-204/57 M
0/673/77
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/3%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
70,2000/07
276/21 B
4/28 T
1/09%
4/34 B
1/04-
واحیاواحیا
19,040-1/78
13/92 B
152/32 T
38/7%
-1/70 B
1/248/16
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/37%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,9881/11
2/86 B
7/47 T
1/9%
-769/65 M
1/525/76
واحصاواحصا
27,5000/73
28/22 B
11/62 T
2/95%
-1/89 B
1/2626/73
ولاناولانا
37,350-2/88
16/82 B
3/73 T
0/95%
1/03 B
0/7384/81
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/52%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/76%---
ولشرقولشرق
6,5406/99
65/41 B
9/16 T
2/33%
42/82 B
2/4951/91