ولانا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/19%
حجم(مشکوک)
2
0
/
1
0
9
0
M
0

ولانا

|مجاز
شرکت لیزینگ آریا دانا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/19%
حجم(مشکوک)
2
0
/
1
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/9%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت39,000پایین ترین قیمت36,950

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/75 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -22/23 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 663/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/33
39,850بازه قیمت روز37,550
74/93 B
حقیقی
97/16 B
24/29 B
حقوقی
2/06 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 508/26 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E84/13
 • P/Eگروه-
 • EPS437
 • P/S
  14/85
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان-سهامی عام26/7%شخص حقیقی7/65%شخص حقیقی5/61%شرکت گسترش فناوری عمران زیست-سهامی خاص-3/1%شخص حقیقی2/7%شرکت فناوران اطلاعات وارتباطات محتسب-س.خ-2/5%شخص حقیقی2/29%شخص حقیقی2/15%شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان-سهامی خاص-1/98%شخص حقیقی1/78%شرکت محب مهرسلامت پارس-سهامی خاص-1/73%شخص حقیقی1/67%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/5%شرکت گروه سرمایه گذاری فولادگسترکوثر-س.ع-1/42%شرکت راه گشاتجارت آذربایجان-بامسئولیت محدود-1/21%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  5/62 M
  64/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
31,2500/33
111/26 B
15/63 T
3/93%
-10/88 B
1/143/69
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,1201/81
46/20 B
62/67 T
15/76%
10/26 B
1/6844/1
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/38%
0/00
0/88-
وارسوارس
37,450-2/89
105/66 B
18/73 T
4/71%
0/00
1/0515/04
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/17%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/13%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/07%---
ولرازولراز
67,1002/98
275/35 B
4/09 T
1/03%
4/19 B
1/8-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
36/91%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,4501/84
144/87 B
10/38 T
2/61%
-15/13 B
1/2761/71
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/33%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,908-2/39
3/87 B
7/27 T
1/83%
-1/42 B
0/595/59
واحصاواحصا
26,000-2/99
26/41 B
10/98 T
2/76%
-2/43 B
0/725/27
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/51%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/75%---
ولشرقولشرق
6,0001
4/43 B
8/40 T
2/11%
81/67 M
0/7247/02