ولانا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
5
0
5
0
4
0
/
9
0
4
0
K
0

ولانا

|مجاز
شرکت لیزینگ آریا دانا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
5
0
5
0
4
0
/
9
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/07%
  • صنعت+11/08%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,650پایین ترین قیمت27,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/82 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/56%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 461/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/12
28,900بازه قیمت روز27,300
15/68 B
حقیقی
15/68 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/81
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 709/22 K
 • تعداد سهام100,000,000
 • سهام شناور
  42/01 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان-سهامی عام25/5%شخص حقیقی7/85%شخص حقیقی6/2%شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان-سها3/14%شرکت گسترش فناوری عمران زیست-سهامی خاص-3%شخص حقیقی3%شخص حقیقی2/3%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/5%شرکت راه گشاتجارت آذربایجان-بامسئولیت محدود-1/21%شرکت ماناتجارت مریم-سهامی خاص-1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
9
0
,
1
0
5
0
0
0
-3/38%
0
0
13/72 T
8/8%
124/64 M
0/8-
ولبهمنولبهمن
4
0
,
4
0
9
0
1
0
1/72%
0
0
23/35 T
14/97%
11/56 B
4/42-
وایرانوایران
6
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/49%
0
0
9/86 T
6/32%
412/94 M
1/25-
ولرازولراز
6
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
-2/52%
0
0
3/89 T
2/49%
0
0/98-
ولساپاولساپا
1
0
,
6
0
9
0
3
0
-1/63%
0
0
24/62 T
15/78%
-13/68 B
0/72-
ولتجارولتجار
4
0
,
3
0
7
0
4
0
-1%
0
0
9/62 T
6/17%
-3/30 B
0/91-
ولغدرولغدر
5
0
,
3
0
0
0
0
0
-1/49%
0
0
7/95 T
5/1%
-665/26 M
0/67-
ولصنمولصنم
5
0
,
9
0
0
0
2
0
1/51%
0
0
23/61 T
15/13%
-26/63 B
1/6-
ولشرقولشرق
5
0
,
7
0
6
0
0
0
0/88%
0
0
8/06 T
5/17%
-53/53 M
0/97-
ولپارسولپارس
6
0
,
3
0
7
0
0
0
-3/04%
0
0
12/74 T
8/17%
-2/32 B
2/23-
ولکارولکار
5
0
,
9
0
0
0
0
0
-0/17%
0
0
8/85 T
5/67%
-4/57 B
2/36-
ولیزولیز
1
0
,
7
0
3
0
0
0
-0/86%
0
0
6/92 T
4/43%
0
0/84-