کورز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
3
0
/
6
0
9
0
K
0

کورز

|ممنوع-متوقف
ورزیران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
3
0
/
6
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/4%
  • صنعت-2/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,780پایین ترین قیمت9,780

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۳
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/16 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 51/17 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
10,640بازه قیمت روز9,640
51/17 M
حقیقی
51/17 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی26/89%شخص حقیقی16/07%شخص حقیقی3/92%شخص حقیقی3/8%شخص حقیقی3/51%شخص حقیقی3/51%شخص حقیقی2/26%شخص حقیقی1/51%شخص حقیقی1/5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,900-2/74
667/14 M
8/38 T
1/9%
-183/21 M
0/63-
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/53%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/91%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,5102/98
9/98 B
1/76 T
0/4%
2/80 B
1/65-
کساپاکساپا
13,97011/48
2/46 B
36/71 T
8/31%
613/70 M
4/88-
کرازیکرازی
1,6080/06
24/37 B
46/79 T
10/59%
-617/77 M
0/37-
سایراسایرا
58,950-1/92
8/39 B
2/69 T
0/61%
-5/05 B
0/12-
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/21%
0/00
4-
سفاسیسفاسی
4,993-0/28
3/72 B
3/30 T
0/75%
0/00
1/6-
کفرآورکفرآور
21,150-3
10/63 B
3/81 T
0/86%
-3/38 B
0/56-
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9100/17
6/20 B
25/82 T
5/84%
-347/01 M
0/71-
کتوکاکتوکا
12,1000/49
50/34 B
24/20 T
5/47%
6/25 B
1/96-
کگازکگاز
33,8503/98
10/70 B
28/77 T
6/51%
-1/89 B
1/03-
کبادهکباده
20,250-2/88
23/89 B
15/09 T
3/41%
-2/98 B
0/78-
کقزویکقزوی
25,7500/39
5/52 B
36/77 T
8/32%
-492/12 M
0/78-
کمرجانکمرجان
6,0903/71
13/71 B
6/70 T
1/52%
-884/07 M
1/19-
کهمداکهمدا
5,380-2/73
11/61 B
40/35 T
9/13%
-5/38 B
0/32-
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,2702/35
8/94 B
56/95 T
12/88%
-450/45 M
1/37-
کپشیرکپشیر
13,5500/15
12/05 B
20/32 T
4/6%
-350/09 M
0/64-
کفپارسکفپارس
5,7502/8
64/46 B
9/31 T
2/11%
-710/61 M
0/8-
کسرامکسرام
6,5902/02
26/14 B
6/47 T
1/46%
2/29 B
1/48-
کفراکفرا
9,990-1
4/43 B
19/98 T
4/52%
-2/67 B
0/25-
کاذرکاذر
5,160-0/19
3/96 B
10/32 T
2/33%
-299/86 M
0/59-
کمیناکمینا
14,1300/94
25/37 B
17/99 T
4/07%
-2/50 B
1/04-
شلیاشلیا
10,990-3
1/24 B
5/50 T
1/24%
0/00
1-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,060-2/84
6/49 B
6/34 T
1/44%
-13/51 M
0/44-