خعمرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/83%
حجم
1
0
/
6
0
2
0
M
0

خعمرا

|مجاز
توسعه و عمران شهرستان نائین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/83%
حجم
1
0
/
6
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/76%
  • صنعت+10/9%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,200پایین ترین قیمت5,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۵/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/53 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/12%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -49/98 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 259/62 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/54
6,220بازه قیمت روز5,860
9/87 B
حقیقی
9/92 B
49/98 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/28 M
 • تعداد سهام1,400,546,000
 • سهام شناور
  26/83 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو-سهامی عام-31/87%شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو-س ع-16/74%صندوق حمایت وبازنشستگی آینده ساز10/15%شخص حقیقی4/92%شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا-س خ-3/98%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم2/94%شخص حقیقی1/27%شخص حقیقی1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم
  41/23 M
  9/00

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3
0
,
3
0
8
0
7
0
-3/67%
0
0
15/09 T
0/42%
0
0/82-
خنصیرخنصیر
1
0
1
0
,
5
0
4
0
0
0
-2/62%
0
0
19/85 T
0/56%
-17/69 B
0/53-
خگسترخگستر
4
0
,
8
0
5
0
7
0
-2/33%
0
0
192/36 T
5/38%
-83/63 B
0/74-
خکمکخکمک
4
0
,
3
0
2
0
2
0
-2/53%
0
0
17/60 T
0/49%
-16/58 B
0/56-
خزامیاخزامیا
6
0
,
0
0
1
0
0
0
-1/96%
0
0
154/30 T
4/31%
-12/46 B
0/54-
خبهمنخبهمن
2
0
,
1
0
0
0
8
0
-2/32%
1
0
6
0
0
0
/
9
0
9
0
B
0
283/82 T
7/93%
-53/95 B
0/81-
خدیزلخدیزل
4
0
,
4
0
5
0
0
0
-0/47%
0
0
155/65 T
4/35%
597/31 M
0/81-
خلیبلخلیبل
3
0
,
0
0
8
0
1
0
-2/65%
0
0
61/47 T
1/72%
-4/51 B
0/83-
خلنتخلنت
1
0
8
0
,
1
0
9
0
0
0
-0/71%
0
0
10/91 T
0/3%
-1/26 B
1/2-
خپویشخپویش
2
0
1
0
,
9
0
4
0
0
0
-0/95%
0
0
38/70 T
1/08%
-1/24 B
0/79-
خودروخودرو
2
0
,
8
0
7
0
7
0
-0/9%
0
0
867/86 T
24/26%
-175/66 B
0/73-
خزرخزر
6
0
,
0
0
2
0
0
0
-1/15%
0
0
21/60 T
0/6%
-698/13 M
1/46-
ورناورنا
6
0
,
9
0
5
0
0
0
2/06%
0
0
81/14 T
2/27%
-14/54 B
0/88-
خمهرخمهر
3
0
,
3
0
7
0
8
0
-3/43%
0
0
22/39 T
0/63%
-5/53 B
0/58-
خمحورخمحور
5
0
,
5
0
4
0
0
0
-0/36%
0
0
35/04 T
0/98%
89/83 M
0/96-
خاهنخاهن
4
0
,
2
0
8
0
1
0
-0/79%
0
0
111/31 T
3/11%
428/91 M
0/69-
تشتادتشتاد
5
0
,
4
0
8
0
0
0
-0/18%
0
0
4/95 T
0/14%
0
0/61-
خمحرکهخمحرکه
7
0
,
8
0
8
0
0
0
-2/11%
0
0
45/18 T
1/26%
-17/75 B
0/94-
خموتورخموتور
4
0
,
1
0
2
0
8
0
0/07%
0
0
24/77 T
0/69%
1/67 B
1/74-
خفنرخفنر
1
0
4
0
,
1
0
0
0
0
0
-2/35%
0
0
16/35 T
0/46%
85/29 M
0/74-
خشرقخشرق
1
0
3
0
,
9
0
6
0
0
0
-1/27%
0
0
15/81 T
0/44%
21/98 M
0/92-
خریختخریخت
6
0
,
3
0
7
0
0
0
0/47%
0
0
19/11 T
0/53%
-9/22 B
1/06-
خوسازخوساز
3
0
6
0
,
2
0
5
0
0
0
0/86%
0
0
40/60 T
1/14%
-7/54 B
1/15-
ختراکختراک
5
0
,
0
0
9
0
0
0
-3/78%
0
0
32/22 T
0/9%
-2/51 B
0/41-
خساپاخساپا
2
0
,
6
0
8
0
7
0
-1/54%
0
0
525/34 T
14/69%
-219/85 B
0/65-
ختورختور
4
0
,
8
0
6
0
7
0
-1/72%
0
0
18/76 T
0/52%
-413/36 M
0/84-
خکارخکار
4
0
,
7
0
9
0
0
0
-0/21%
0
0
16/57 T
0/46%
-362/99 M
1/01-
خرینگخرینگ
1
0
7
0
,
1
0
3
0
0
0
-0/81%
0
0
17/13 T
0/48%
-3/01 B
0/9-
خچرخشخچرخش
2
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
-1/9%
0
0
22/56 T
0/63%
-5/09 B
0/81-
ختوقاختوقا
6
0
,
3
0
3
0
0
0
-1/25%
0
0
39/25 T
1/1%
381/83 M
0/69-
خفناورخفناور
5
0
0
0
,
7
0
0
0
0
0
-0/1%
0
0
5/07 T
0/14%
0
0/2-
خکاوهخکاوه
2
0
2
0
,
0
0
5
0
0
0
-0/68%
0
0
58/12 T
1/63%
0
1/16-
خبنیانخبنیان
4
0
,
7
0
4
0
0
0
1/04%
0
0
46/70 T
1/3%
110/37 B
0/98-
ناما
ن
1
0
3
0
,
5
0
5
0
0
0
-1/88%
0
0
14/23 T
0/4%
-288/67 M
0/56-
خپارسخپارس
1
0
,
3
0
0
0
8
0
1/55%
0
0
148/55 T
4/15%
-5/77 B
1/51-
خاورخاور
3
0
,
9
0
5
0
3
0
-1/98%
0
0
341/38 T
9/54%
-60/57 B
0/6-
خکرمان
خ
5
0
,
3
0
7
0
0
0
-1/47%
0
0
26/85 T
0/75%
-17/74 B
0/47-