بتهران

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
حجم
9
0
/
7
0
8
0
M
0

بتهران

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
حجم
9
0
/
7
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+22/3%
  • صنعت-0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,550پایین ترین قیمت3,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/25 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 4/02 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 447/47 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/47
3,695بازه قیمت روز3,481
39/82 B
حقیقی
32/85 B
0/00
حقوقی
6/97 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/82%شخص حقیقی6/58%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -6/46%شخص حقیقی6/43%شرکت ارزش پویان آوید-سهامی خاص-5%شرکت ارزش جویان آوید-سهامی خاص-5%شخص حقیقی4/59%شرکت ویستاتجارت دی-بامسئولیت محدود-3/94%شخص حقیقی3/86%شرکت ارزش پویان رامان-سهامی خاص-2/07%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی2%شرکت اقتصادسرمایه پاشا-بامسئولیت محدود-1/66%شخص حقیقی1/62%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت بیمه البرز-سهامی عام -
  323/23 M
  14/00 K
  شخص حقیقی
  101/15 M
  50/00 K
  شرکت اقتصادسرمایه پاشا-بامسئولیت محدود-
  83/35 M
  170/74 K
  شخص حقیقی
  51/76 M
  50/00 K
  شخص حقیقی
  51/49 M
  40/00 K

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9772/98
2/33 B
9/25 T
0/43%
510/90 M
7/72-
ودیودی
10,3900
21/89 B
61/82 T
2/85%
-14/16 B
0/72-
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,476-1/28
7/45 B
14/55 T
0/67%
263/56 M
1/2-
اتکایاتکای
5,8700/69
868/45 M
46/96 T
2/16%
-12/44 M
0/63-
ملتملت
1,6240/56
6/65 B
49/79 T
2/29%
956/50 M
1/49-
آسیاآسیا
2,035-1/22
16/37 B
63/09 T
2/91%
4/86 B
1/15-
ورازیورازی
1,5391/19
19/85 B
29/30 T
1/35%
-2/96 B
1/08-
پارسیانپارسیان
3,0352/88
23/20 B
39/45 T
1/82%
13/61 B
1/28-
کوثرکوثر
3,456-1/26
55/68 B
86/40 T
3/98%
-4/03 B
0/73-
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/9%
-650/00 M
0/2-
بپاسبپاس
20,2000
14/43 B
1236/97 T
57%
-13/61 B
0/08-
میهنمیهن
15,890-0/06
26/39 B
23/84 T
1/1%
-4/08 B
1/09-
بسامابساما
9,030-0/22
10/01 B
45/15 T
2/08%
-1/24 B
0/38-
ماما
4,595-1
5/03 B
36/76 T
1/69%
-541/19 M
1/8-
دانادانا
3,9990/53
64/65 B
77/81 T
3/58%
-16/99 B
0/84-
البرزالبرز
3,2780/24
16/08 B
114/73 T
5/29%
-9/24 B
0/7-
وحکمتوحکمت
2,5413
16/85 B
7/91 T
0/36%
9/41 B
2/54-
نویننوین
1,7970/5
11/18 B
8/98 T
0/41%
498/51 M
0/83-
ومعلمومعلم
2,417-4/7
17/80 B
14/04 T
0/65%
7/12 B
0/51-
بخاوربخاور
5,390-5/17
23/93 B
12/94 T
0/6%
-1/13 B
0/88-
بارانباران
6,020-2/87
200/19 B
7/22 T
0/33%
53/78 B
0/98-
بنوبنو
4,1431/82
6/09 B
24/86 T
1/15%
-27/70 M
1/02-
اتکاماتکام
5,570-3/22
2/88 B
44/56 T
2/05%
686/49 M
0/46-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8023/44
20/32 B
9/01 T
0/41%
-432/16 M
1/34-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,752-0/74
11/64 B
8/76 T
0/4%
-1/54 B
1/28-
کاریزکاریز
3,007-0/1
1/38 B
7/22 T
0/33%
159/66 M
1/46-
وفردا
و
1,6352/96
7/57 B
8/18 T
0/38%
0/00
3/78-
وآفری
و
2,9414/98
24/76 B
35/29 T
1/63%
-13/86 B
0/28-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---