وسرمد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
حجم
1
0
/
3
0
3
0
M
0

وسرمد

|ممنوع-متوقف
بیمه سرمد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
حجم
1
0
/
3
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/8%
  • صنعت-0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,740پایین ترین قیمت1,739

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/08 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 100/72 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/52
1,839بازه قیمت روز1,733
2/32 B
حقیقی
2/32 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 9/40 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-63
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/51%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -17/36%شرکت آرمان اندیشان رستاک-سهامی خاص-17/21%موسسه توسعه همیاری سپهر16/45%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -14/47%شرکت سیمان کاوان بوکان-سهامی خاص-2/16%شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده-سهامی خاص-1/55%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کوشاالگوریتم1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9772/98
2/33 B
9/25 T
0/42%
510/90 M
8/2852/38
ودیودی
10,3900
21/89 B
61/82 T
2/84%
-14/16 B
1/0112/63
وسینوسین
2,476-1/28
7/45 B
14/55 T
0/67%
263/56 M
1/181/96
اتکایاتکای
5,8700/69
868/45 M
46/96 T
2/16%
-12/44 M
0/626/86
ملتملت
1,6240/56
6/65 B
49/79 T
2/29%
956/50 M
1/4318/16
آسیاآسیا
2,035-1/22
16/37 B
63/09 T
2/9%
4/86 B
1/2310/72
ورازیورازی
1,5391/19
19/85 B
29/30 T
1/35%
-2/96 B
0/879/41
پارسیانپارسیان
3,0352/88
23/20 B
39/45 T
1/81%
13/61 B
1/1618/66
کوثرکوثر
3,456-1/26
55/68 B
86/40 T
3/97%
-4/03 B
0/694/35
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/9%
-650/00 M
0/2117/26
بپاسبپاس
20,2000
14/43 B
1236/97 T
56/87%
-13/61 B
0/0835/9
میهنمیهن
15,890-0/06
26/39 B
23/84 T
1/1%
-4/08 B
1/063/88
بسامابساما
9,030-0/22
10/01 B
45/15 T
2/08%
-1/24 B
0/4315/98
ماما
4,595-1
5/03 B
36/76 T
1/69%
-541/19 M
1/646/48
دانادانا
3,9990/53
64/65 B
77/81 T
3/58%
-16/99 B
0/811/27
البرزالبرز
3,2780/24
16/08 B
114/73 T
5/27%
-9/24 B
0/769/18
وحکمتوحکمت
2,5413
16/85 B
7/91 T
0/36%
9/41 B
2/78-
نویننوین
1,7970/5
11/18 B
8/98 T
0/41%
498/51 M
0/77-
ومعلمومعلم
2,417-4/7
17/80 B
14/04 T
0/65%
7/12 B
0/33-
بخاوربخاور
5,390-5/17
23/93 B
12/94 T
0/59%
-1/13 B
0/813/38
بارانباران
6,020-2/87
200/19 B
7/22 T
0/33%
53/78 B
0/97-
بنوبنو
4,1431/82
6/09 B
24/86 T
1/14%
-27/70 M
1/03-
اتکاماتکام
5,570-3/22
2/88 B
44/56 T
2/05%
686/49 M
0/5-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8023/44
20/32 B
9/01 T
0/41%
-432/16 M
1/66-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/5%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,752-0/74
11/64 B
8/76 T
0/4%
-1/54 B
1/16-
بتهرانبتهران
3,450-2/06
33/76 B
17/25 T
0/79%
4/02 B
1/28-
کاریزکاریز
3,007-0/1
1/38 B
7/22 T
0/33%
159/66 M
1/63-
وفردا
و
1,6352/96
7/57 B
8/18 T
0/38%
0/00
3/8-
وآفری
و
2,9414/98
24/76 B
35/29 T
1/62%
-13/86 B
0/3-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---