وسنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
حجم
1
0
/
7
0
5
0
M
0

وسنا

|مجاز
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
حجم
1
0
/
7
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-18/5%
  • صنعت
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,620پایین ترین قیمت16,620

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - : افزایش سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 57/48 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -24/56 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 382/66 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/07
17,640بازه قیمت روز16,620
4/59 B
حقیقی
29/16 B
24/56 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E40/36
 • P/Eگروه-
 • EPS412
 • P/S
  35/85
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 811/66 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/28 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع برق وانرژی صبا-سهامی خاص-55/59%شرکت گروه مپنا-سهامی عام-17/57%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-15/96%شرکت بانک سینا-سهامی عام-1/32%شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا-سهامی خاص-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا-سهامی خاص-
  37/09 M
  50/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
28,650-2/73
102/20 B
14/32 T
4/24%
-14/97 B
1/523/33
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وآتوسوآتوس
7,4702/94
5/71 B
13/45 T
3/98%
0/00
0/59-
وارسوارس
35,4002/91
21/72 B
17/70 T
5/24%
10/76 B
6/7714/39
واعتبارواعتبار
4,808-2/19
7/20 B
8/65 T
2/56%
-72/46 M
0/733/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
18/98%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/09%---
ولرازولراز
68,250-3
1/45 B
4/16 T
1/23%
0/00
0/05-
واحیاواحیا
18,520-1/07
17/68 B
148/16 T
43/82%
-6/20 B
0/867/99
وثوقوثوق
30,8502/98
89/41 B
9/87 T
2/92%
12/17 B
1/3257/28
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
5/09%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
3,0122/31
7/68 B
7/53 T
2/23%
0/00
2/095/84
واحصاواحصا
26,000-2/99
20/84 B
10/98 T
3/25%
-914/74 M
0/7725/22
ولاناولانا
38,6002/93
25/19 B
3/86 T
1/14%
9/65 B
12/6488/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/77%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/89%---
ولشرقولشرق
6,230-5/08
25/76 B
8/72 T
2/58%
1/77 B
0/5848/68