کقزوی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم
3
0
6
0
2
0
/
3
0
6
0
K
تصویر نماد کقزوی

کقزوی

|ممنوع-متوقف
شیشه قزوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم معاملات
3
0
6
0
2
0
/
3
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,800پایین ترین قیمت27,100

  بازده ماهانه

  کقزویصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  3,384,036,450ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کقزوی
 • ارزش بازار
  38/98 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  3/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  366/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/41
28,300بازه قیمت روز26,700
9/89 B
حقیقی
6/51 B
27/25 K
حقوقی
3/38 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/76
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,428,000,000
 • درصد شناور
  %96/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی2/11%شخص حقیقی1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد