کقزوی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/15%
حجم
5
0
3
0
0
0
/
0
0
9
0
K
0

کقزوی

|مجاز
شیشه قزوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/15%
حجم
5
0
3
0
0
0
/
0
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/1%
  • صنعت-2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,000پایین ترین قیمت25,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افتتاحیه خط یک-کوره 2 کارخانجات قزوین- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 36/77 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -895/66 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 339/20 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
26,800بازه قیمت روز25,300
12/55 B
حقیقی
13/45 B
1/03 B
حقوقی
132/31 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E6/65
 • P/Eگروه-
 • EPS3,843
 • P/S
  2/26
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/98 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/07 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/40 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 52/05 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 55/70 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی2/11%شخص حقیقی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  17/06 M
  3/70 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,950-2/73
1/53 B
8/39 T
1/98%
-928/81 M
0/63270/64
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/55%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/94%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,100-2/29
7/53 B
1/71 T
0/4%
-538/61 M
0/7-
کساپاکساپا
13,8709/8
4/88 B
36/45 T
8/59%
4/03 B
10/2373/07
کرازیکرازی
1,6200
60/34 B
47/14 T
11/1%
-4/21 B
0/689/15
سایراسایرا
59,950-0/08
1/96 B
2/73 T
0/64%
360/00 M
1/042/72
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/22%
0/00
43/27
سفاسیسفاسی
5,044-2/17
16/24 B
3/33 T
0/78%
456/40 M
1/9221/15
کفرآورکفرآور
21,7000/23
12/64 B
3/91 T
0/92%
-1/25 B
1/1712/76
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9100
52/68 B
25/82 T
6/08%
-1/38 B
0/9412/7
کتوکاکتوکا
12,1902/98
131/37 B
24/38 T
5/74%
-9/66 B
1/2431/07
کگازکگاز
32,9400/39
19/35 B
28/00 T
6/59%
-2/14 B
1/0320/97
کبادهکباده
20,8001/97
47/87 B
15/50 T
3/65%
2/67 B
1/4714/69
کورزکورز
10,080-4/93
2/23 B
20/16 T
4/75%
0/00
192/94
کمرجانکمرجان
5,9301/36
13/07 B
6/52 T
1/54%
-2/90 B
0/8830/25
کهمداکهمدا
5,400-2/18
29/44 B
40/50 T
9/54%
-15/49 B
0/496/18
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,1801/49
11/13 B
56/63 T
13/34%
-8/34 B
0/488/57
کپشیرکپشیر
13,480-2/7
23/93 B
20/22 T
4/76%
-692/71 M
0/7210/48
کفپارسکفپارس
5,7206/9
165/87 B
9/26 T
2/18%
50/00 B
1/6114/73
کسرامکسرام
6,420-2/92
14/25 B
6/30 T
1/48%
-540/18 M
0/8143/79
کفراکفرا
10,0201/3
14/71 B
20/04 T
4/72%
-1/31 B
1/0717/61
کاذرکاذر
5,160-3/04
18/01 B
10/32 T
2/43%
86/68 M
1/039/35
کمیناکمینا
13,8702/96
93/96 B
17/66 T
4/16%
28/95 B
1/74-
شلیاشلیا
11,010-2/99
1/12 B
5/50 T
1/3%
0/00
1325/31
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,150-3/42
11/21 B
6/41 T
1/51%
-2/06 B
0/41-