شرنگی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم
4
0
8
0
6
0
/
1
0
8
0
K
0

شرنگی

|مجاز
شیمیایی رنگین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/73%
حجم
4
0
8
0
6
0
/
1
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/2%
  • صنعت-1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,000پایین ترین قیمت17,480

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/70 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/92 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 136/06 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/59
18,230بازه قیمت روز17,170
3/67 B
حقیقی
8/60 B
4/92 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی57/62%شخص حقیقی4/99%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار4/63%شرکت پایاپیشدادکیش-سهامی خاص-3/1%سبد شخص حقیقی2/73%شخص حقیقی2/51%شخص حقیقی1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,069-2/99
364/29 M
3/73 T
0/02%
0/00
0/5-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/06
14/01 B
1805/68 T
8/43%
85/68 M
1/15-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-2/99
299/40 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,7601/18
3/16 B
324/48 T
1/51%
-1/72 B
1/55-
شتولیشتولی
21,900-1/83
24/19 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,7701/03
37/85 B
69/93 T
0/33%
-1/16 B
1/17-
دارابداراب
1,020-2/35
1/99 B
3/48 T
0/02%
0/00
0/9-
سایناساینا
47,250-0/52
49/24 B
11/81 T
0/06%
-5/31 B
0/73-
مارونمارون
170,250-1/2
4/84 B
1362/00 T
6/36%
-2/52 B
0/43-
شتوکاشتوکا
24,7001/43
10/57 B
9/26 T
0/04%
-398/95 M
1/07-
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
2/37 B
263/16 T
1/23%
0/00
0/25-
ممسنیممسنی
16,860-0/3
685/45 M
23/44 T
0/11%
0/00
1/4-
شسمشسم
237,500-2
296/25 M
2/38 T
0/01%
0/00
0/75-
زنجانزنجان
2,2882/91
10/92 B
14/01 T
0/07%
230/10 M
1/56-
پارسانپارسان
37,8100/48
26/20 B
1531/31 T
7/15%
4/05 B
1/65-
شکلرشکلر
38,390-0/26
10/18 B
38/39 T
0/18%
2/94 B
0/89-
دهدشتدهدشت
16,260-2/29
11/53 B
25/19 T
0/12%
-1/62 B
0/83-
جهرمجهرم
1,005-2/58
1/26 B
3/33 T
0/02%
0/00
0/56-
کازروکازرو
16,8301/21
749/61 M
20/70 T
0/1%
59/77 M
0/75-
شفارسشفارس
1,8071/23
10/01 B
21/57 T
0/1%
388/72 M
0/99-
شصفهاشصفها
215,1501/99
42/96 B
64/55 T
0/3%
575/32 M
0/7-
شلعابشلعاب
18,680-2/66
44/38 B
11/21 T
0/05%
-3/98 B
0/6-
وپترو
و
27,460-0/18
14/48 B
49/98 T
0/23%
-1/15 B
1/06-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
130,2501/73
7/48 B
312/60 T
1/46%
0/00
0/86-
جمجم
44,870-0/04
2/45 B
807/66 T
3/77%
-1/09 B
0/41-
شفنشفن
5,9700/17
45/62 B
184/77 T
0/86%
-13/18 B
0/55-
شاراکشاراک
31,150-2/04
29/30 B
251/19 T
1/17%
730/43 M
0/28-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
233/97 M
9/93 T
0/05%
0/00
0/25-
شپاکساشپاکسا
2,699-0/18
6/22 B
24/89 T
0/12%
-219/45 M
0/65-
شپدیسشپدیس
160,210-0/37
52/91 B
961/26 T
4/49%
-6/49 B
0/49-
شیرازشیراز
24,680-1/01
17/77 B
377/60 T
1/76%
-10/94 B
0/34-
شسیناشسینا
5,100-3/94
128/90 B
18/35 T
0/09%
-276/37 M
0/89-
شاملاشاملا
19,260-1/34
15/53 B
52/00 T
0/24%
-3/15 B
0/34-
شخارکشخارک
43,480-1/35
15/67 B
260/88 T
1/22%
-8/99 B
0/28-
فارسفارس
11,680-0/17
93/01 B
5717/36 T
26/69%
-15/70 B
0/38-
شبصیرشبصیر
26,550-0/19
5/99 B
66/38 T
0/31%
-101/84 M
0/61-
شیرانشیران
4,611-5/24
42/58 B
250/99 T
1/17%
-21/39 B
0/35-
شپارسشپارس
8,4201/31
7/01 B
9/26 T
0/04%
-441/92 M
1/05-
شگلشگل
6,6806/88
31/05 B
17/37 T
0/08%
18/15 B
5/09-
شکربنشکربن
5,0000
15/02 B
31/93 T
0/15%
-1/09 B
0/52-
کرماشاکرماشا
20,000-1/5
19/40 B
211/75 T
0/99%
-1/65 B
0/37-
شدوصشدوص
20,3501/93
4/80 B
19/33 T
0/09%
1/81 B
2/8-
پترولپترول
1,9170/99
87/94 B
191/70 T
0/9%
20/69 B
0/67-
شگامرنشگامرن
189,0500
108/50 M
52/93 T
0/25%
-75/60 M
0/21-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-2/91
228/89 M
20/21 T
0/09%
0/00
0/93-
شپلیشپلی
9,520-2/96
146/12 B
34/00 T
0/16%
-3/14 B
0/39-
شموادشمواد
126,950-2/83
26/39 B
18/22 T
0/09%
-12/72 B
0/35-
پارسپارس
2,702-0/18
24/34 B
1286/28 T
6%
-1/70 B
0/87-
نورینوری
138,210-0/01
51/16 B
1243/89 T
5/81%
-16/89 B
0/73-
شفاراشفارا
7,360-0/67
20/54 B
34/23 T
0/16%
5/45 B
2/5-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,250-1/92
5/55 B
276/09 T
1/29%
-3/85 B
0/25-
جم پیلنجم پیلن
185,910-0/97
10/98 B
371/82 T
1/74%
-3/55 B
0/64-
شپتروشپترو
2,075-0/89
51/02 B
20/75 T
0/1%
-4/99 B
0/96-
شصدفشصدف
35,000-0/57
3/85 B
24/50 T
0/11%
5/29 M
1/39-
کلرکلر
45,1500
6/53 B
29/57 T
0/14%
-389/25 M
0/8-
قرنقرن
15,790-1/77
3/08 B
63/16 T
0/29%
-2/32 B
0/52-
شگویاشگویا
14,0400/65
26/32 B
336/37 T
1/57%
-452/79 M
1/2-
آریاآریا
81,0000/68
9/33 B
1113/87 T
5/2%
877/65 M
1/73-
شارومشاروم
37,3001/62
22/59 B
26/11 T
0/12%
2/53 B
1/98-
بوعلیبوعلی
50,100-0/42
38/11 B
718/93 T
3/36%
-16/13 B
0/68-
کیمیاتککیمیاتک
10,130-1/97
3/23 B
60/78 T
0/28%
-2/04 B
1/85-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
64,870-0/05
14/50 B
84/33 T
0/39%
-709/10 M
0/55-
شکامشکام
8,980-1/21
17/27 B
35/92 T
0/17%
-5/03 B
0/29-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,9100/63
4/40 B
51/41 T
0/24%
-573/82 M
1/05-
شملیشملی
7,8900/9
13/12 B
16/57 T
0/08%
928/19 M
1/25-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---