ثاصفا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
حجم
2
0
3
0
4
0
/
3
0
3
0
K
0

ثاصفا

|مجاز
شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
حجم
2
0
3
0
4
0
/
3
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/7%
  • صنعت+2/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,680پایین ترین قیمت19,680

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۱
   اطلاع رسانی در خصوص تغییرات برنامه در افزایش سرمایه شرکت
  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/08 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 332/38 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 2/48 B
 • قدرت خریدار به فروشنده27/94
19,580بازه قیمت روز18,440
2/48 B
حقیقی
2/31 B
2/29 B
حقوقی
2/47 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 907/03 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-95
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-24/19%شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام-6/63%شرکت فرآیندکمال پارسه ارزش-سهامی خاص-2/3%بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان1/47%شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-1/44%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,853-2/53
2/05 B
4/39 T
0/48%
0/00
0/9619/54
وثخوزوثخوز
59,350-2/98
12/10 B
4/15 T
0/45%
0/00
1/2811/02
ثجوانثجوان
13,120-2/95
6/77 B
33/49 T
3/66%
0/00
1/4153/78
ثالوندثالوند
11,5202/55
13/08 B
9/22 T
1/01%
-168/81 M
1/1210/89
ثقزویثقزوی
14,980-2/94
413/55 M
3/00 T
0/33%
413/55 M
-58/72
وآذروآذر
10,6104/58
87/32 B
18/98 T
2/07%
-3/33 B
0/83-
وتوسوتوس
18,0407/72
101/02 B
36/08 T
3/94%
-20/63 B
0/8231/88
ثرودثرود
12,3301/07
21/94 B
6/17 T
0/67%
1/90 B
0/879/31
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,550-1/27
20/89 B
3/90 T
0/43%
1/60 B
1/0521/87
ثتوساثتوسا
30,250-1/64
7/16 B
2/90 T
0/32%
-5/35 B
0/88-
ثترانثتران
6,6301/38
11/70 B
11/93 T
1/3%
-3/16 B
0/62-
ثمسکنثمسکن
5,7702/11
29/45 B
36/35 T
3/97%
475/67 M
0/95/71
ثزاگرسثزاگرس
57,1002/99
2/34 B
3/77 T
0/41%
0/00
7/5-
کیسونکیسون
2,4272/96
58/80 B
48/93 T
5/34%
25/97 B
1/778/68
وساختوساخت
1,7370/29
17/43 B
53/57 T
5/85%
-1/03 B
0/5722/19
ثشرقثشرق
11,6102/76
18/10 B
12/77 T
1/4%
768/82 M
2/67128/1
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
35,0502/65
213/32 B
63/09 T
6/89%
-144/67 B
0/5919/3
ثعمراثعمرا
16,6803/86
75/89 B
21/68 T
2/37%
0/00
1/0116/76
ثنظامثنظام
58,1002/09
16/63 B
4/33 T
0/47%
-2/96 B
1/43495/16
ثشاهدثشاهد
16,3305/42
1/10 T
102/72 T
11/22%
159/50 B
1/2259/15
آ س پآ س پ
11,5205/69
16/32 B
11/52 T
1/26%
739/38 M
1/72139/47
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,110-0/98
16/21 B
10/93 T
1/19%
-60/21 M
0/838/25
کرمانکرمان
1,2463/75
103/71 B
53/10 T
5/8%
1/33 B
1/05104
ثنورثنور
6,160-1/44
24/84 B
7/39 T
0/81%
-56/78 M
0/88155/61
ثباغثباغ
6,5001/08
3/88 B
17/16 T
1/87%
0/00
0/8918/84
آبادآباد
62,3704/99
61/41 B
14/97 T
1/64%
11/94 B
1/84695/54
ثپردیسثپردیس
14,9700/2
119/09 B
29/94 T
3/27%
-45/19 B
0/9224/36
ثاختثاخت
3,6252/72
37/78 B
32/63 T
3/56%
11/32 B
1/14-
ثنوساثنوسا
7,1002/01
23/98 B
18/67 T
2/04%
-2/93 B
1/13105/96
ثامانثامان
30,500-4/98
203/68 B
15/25 T
1/67%
-10/39 B
0/3436/11
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/66%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/07%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/3%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,8631/7
60/69 B
57/63 T
6/29%
-306/22 M
2-
ثامیدثامید
2,104-4/23
46/77 B
137/29 T
14/99%
1/61 B
2/29-
ثجنوبثجنوب
13,1100/61
3/40 B
18/35 T
2%
-1/90 B
0/77-