خفناور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/09%
حجم
4
0
9
0
4
0
/
1
0
9
0
K
0

خفناور

|ممنوع-متوقف
مهندسی صنعتی روان فن آور|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/09%
حجم
4
0
9
0
4
0
/
1
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/4%
  • صنعت+16%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت51,750پایین ترین قیمت49,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۳۰
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/13 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  4
  0
  ,
  1
  0
  9
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 333/15 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/18
52,800بازه قیمت روز49,800
25/32 B
حقیقی
25/32 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 557/10 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E114/65
 • P/Eگروه-
 • EPS450
 • P/S
  8/68
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 857/51 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/26 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/67 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 40/65 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 54/48 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک72671--شرک12551-8/66%شخص حقیقی5/12%شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر-سهامی عام3/74%شخص حقیقی3/29%شرکت توسعه سرمایه طبرستان-سهامی خاص-2/74%شرکت جان فرازنامدار-بامسئولیت محدود-2/36%شخص حقیقی1/95%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/46%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/06%سبد شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,146-1/29
21/28 B
14/02 T
0/4%
745/02 M
0/7485/3
خنصیرخنصیر
12,6901/03
60/47 B
21/83 T
0/62%
-2/43 B
0/9628/94
خگسترخگستر
4,9691/59
396/28 B
196/80 T
5/55%
12/08 B
1/4297/88
خکمکخکمک
4,5916/96
380/38 B
18/70 T
0/53%
161/98 B
1/1247/36
خزامیاخزامیا
6,3106/84
649/52 B
162/00 T
4/57%
106/63 B
1/517/28
خبهمنخبهمن
2,007-0/15
71/13 B
270/22 T
7/62%
-7/65 B
0/913/65
خدیزلخدیزل
4,6280/75
46/13 B
161/88 T
4/57%
20/05 B
0/935/43
خلیبلخلیبل
41,750-0/72
15/63 B
61/34 T
1/73%
3/17 B
1/481,735/42
خلنتخلنت
17,8500/79
9/38 B
10/71 T
0/3%
-208/76 M
0/8115/49
خپویشخپویش
23,920-2/36
104/91 B
42/20 T
1/19%
-58/33 B
0/627/23
خودروخودرو
2,998-0/33
529/02 B
904/36 T
25/51%
-67/27 B
0/97-
خزرخزر
5,5003/38
106/78 B
19/73 T
0/56%
2/64 B
0/998/71
ورناورنا
7,3404/79
280/94 B
85/70 T
2/42%
6/28 B
1/4522/8
خمهرخمهر
3,0712/93
67/00 B
20/35 T
0/57%
-513/87 M
0/8341/42
خمحورخمحور
5,5704/65
83/98 B
35/23 T
0/99%
-193/29 M
0/9226/17
خاهنخاهن
5,430-2/18
35/79 B
108/16 T
3/05%
-15/59 B
0/816/96
تشتادتشتاد
6,0302/84
5/40 B
5/44 T
0/15%
0/00
1/5362/73
خمحرکهخمحرکه
8,0203/33
64/35 B
45/99 T
1/3%
3/08 B
0/971/37
خموتورخموتور
3,8676/97
25/26 B
23/20 T
0/66%
4/76 B
2/27/71
خفنرخفنر
13,780-1/28
31/04 B
15/98 T
0/45%
-5/29 B
0/627/86
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
12,3800/24
37/17 B
14/02 T
0/4%
2/99 B
0/659/3
خریختخریخت
6,7400
41/41 B
15/91 T
0/45%
-31/97 B
0/2712/49
خوسازخوساز
31,200-1/29
10/38 B
34/94 T
0/99%
712/78 M
0/9744/6
ختراکختراک
5,4406/85
58/58 B
34/44 T
0/97%
7/32 B
1/257/72
خساپاخساپا
2,4701/46
330/33 B
482/91 T
13/62%
29/41 B
1/35-
ختورختور
5,3001/15
65/32 B
20/43 T
0/58%
2/08 B
0/912/72
خکارخکار
3,8393/11
29/07 B
13/28 T
0/38%
3/65 B
1/225/96
خرینگخرینگ
40,7702/16
73/06 B
18/14 T
0/51%-0/6916/13
خچرخشخچرخش
21,8100/92
15/58 B
20/77 T
0/59%
3/19 B
1/5514/91
ختوقاختوقا
5,9701/01
91/13 B
37/02 T
1/04%
-9/26 B
0/9530/7
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
8,920-4/9
704/40 M
12/49 T
0/35%
0/00
0/1758/49
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خکاوهخکاوه
23,450-1/66
242/31 B
61/81 T
1/74%
-1/50 B
0/511/88
خبنیانخبنیان
6,110-1/76
74/14 B
60/20 T
1/7%
-404/95 K
0/45-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
12,4302/42
48/97 B
13/05 T
0/37%
812/50 M
0/54-
خپارسخپارس
1,2411/3
25/45 B
140/94 T
3/98%
6/08 B
1/13-
خاورخاور
3,6074/56
474/34 B
311/50 T
8/79%
35/25 B
1/17-
خکرمان
خ
5,470-1/62
60/88 B
27/35 T
0/77%
-23/35 B
0/66-