ولراز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/81%
حجم
8
0
0
0
/
7
0
5
0
K
0

ولراز

|مجاز
لیزینگ رازی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/81%
حجم
8
0
0
0
/
7
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+24/7%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت66,050پایین ترین قیمت66,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/12 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 280/70 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/05
70,050بازه قیمت روز66,050
5/33 B
حقیقی
5/33 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-434
 • P/S
  87/72
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/16 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 729/62 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا-سهامی خاص -39/34%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/04%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/49%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/21%سبد شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
29,9004/36
76/89 B
14/95 T
3/79%
-2/02 B
1/423/49
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,1702/99
21/39 B
59/38 T
15/06%
7/10 B
1/6141/82
وآتوسوآتوس
7,4702/94
3/88 B
13/45 T
3/41%
0/00
0/97-
وارسوارس
37,5005/93
21/77 B
18/75 T
4/76%
11/25 B
9/5915/25
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/19%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/28%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
37/23%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,5005/83
167/50 B
10/40 T
2/64%
4/50 B
1/2660/23
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/36%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,965-1/36
14/27 B
7/41 T
1/88%
-2/66 B
0/545/68
واحصاواحصا
26,6502/69
34/32 B
11/26 T
2/85%
3/38 B
1/525/95
ولاناولانا
38,7000
20/90 B
3/87 T
0/98%
-501/80 M
0/8288/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/52%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/76%---
ولشرقولشرق
6,170-3/64
9/97 B
8/64 T
2/19%
-937/56 M
1/0248/05