حرهشا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
حجم
1
0
/
0
0
6
0
K
0

حرهشا

|مجاز
رهشاد سپاهان (سهامی عام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
حجم
1
0
/
0
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/9%
  • صنعت+9/5%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت283,650پایین ترین قیمت283,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱۶
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۱۰
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/38 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 150/19 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/5
301,150بازه قیمت روز283,650
300/39 M
حقیقی
300/39 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت رساسازه پی کاوان مهام-سهامی خاص-51/1%شخص حقیقی6/46%شخص حقیقی5/68%PRXسبد-شرک76689--شرک64440-2/7%شخص حقیقی1/45%شخص حقیقی1/29%PRXسبد-شرک76689--شرک64440-1/26%شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/01%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,950-1/64
7/34 B
52/27 T
4/61%
-1/69 B
1/44-
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
16,8500/48
106/40 B
12/64 T
1/11%
0/00
1/21-
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/5%
-7/40 B
0/49-
حکشتیحکشتی
13,2102/32
294/06 B
762/51 T
67/27%
30/95 B
1/03-
توریلتوریل
5,650-1/04
6/00 B
39/55 T
3/49%
-702/51 M
0/55-
حتوکاحتوکا
3,902-2/08
10/27 B
13/81 T
1/22%
-1/48 B
0/62-
حپتروحپترو
46,340-2/94
2/38 B
9/27 T
0/82%
-351/83 M
0/43-
حفارسحفارس
1,6504/99
177/15 B
32/59 T
2/88%
3/28 B
2/35-
حریلحریل
2,5954/26
62/23 B
12/37 T
1/09%
3/67 B
1/33-
حپارساحپارسا
62,0001/63
1/40 B
15/50 T
1/37%
-38/53 M
0/79-
حسیرحسیر
13,810-4/25
103/50 B
16/65 T
1/47%
-1/17 B
0/67-
حآساحآسا
9,870-0/89
8/80 B
17/77 T
1/57%
-1/10 B
0/59-
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1100/13
85/79 B
23/10 T
2/04%
34/13 B
0/94-
حگهرحگهر
12,960-1/24
2/24 B
57/54 T
5/08%
68/08 M
1/11-
حشکوهحشکوه
5,450-2/85
544/56 M
9/41 T
0/83%
0/00
0/33-
حگردشحگردش
3,331-1/49
16/57 B
5/33 T
0/47%
-1/26 B
0/99-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---