ممسنی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/44%
حجم
6
0
3
0
3
0
/
8
0
6
0
K
0

ممسنی

|مجاز
پتروشیمی ممسنی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/44%
حجم
6
0
3
0
3
0
/
8
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/2%
  • صنعت+4/6%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,130پایین ترین قیمت16,910

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 23/46 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/71 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 494/91 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/25
17,130بازه قیمت روز16,150
7/42 B
حقیقی
9/14 B
3/43 B
حقوقی
1/71 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 938/97 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-8
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 426/26 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 696/66 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-67/18%شرکت پتروشیمی مهر-سهامی خاص-10/45%شخص حقیقی1/53%شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی1/5%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۱)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,078-2/96
1/53 B
3/76 T
0/02%
0/00
0/723/82
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,6501/7
37/87 B
1791/47 T
8/27%
-5/73 B
1/156/38
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,810-2/95
378/33 M
44/05 T
0/2%
0/00
0/17-
پاکشوپاکشو
6,790-3/23
16/48 B
325/92 T
1/5%
1/32 B
0/5318/82
شتولیشتولی
22,000-1/81
775/87 M
5/50 T
0/03%
0/00
2-
شلردشلرد
7,8600/38
55/58 B
70/74 T
0/33%
-297/13 M
1/0717/15
دارابداراب
1,0360
1/31 B
3/53 T
0/02%
0/00
1/6532/23
سایناساینا
43,9006/95
68/94 B
10/97 T
0/05%
9/79 B
2/0614/95
مارونمارون
170,850-1/78
4/16 B
1366/80 T
6/31%
1/60 B
0/6915/44
شتوکاشتوکا
25,350-1/56
60/70 B
9/51 T
0/04%
-5/67 B
0/7618/18
شکبیرشکبیر
73,150-1/78
3/49 B
263/34 T
1/22%
0/00
0/786/88
شسمشسم
241,350-1/98
1/84 B
2/41 T
0/01%
0/00
224/19
زنجانزنجان
2,379-0/04
20/68 B
14/57 T
0/07%
3/62 M
2/11-
پارسانپارسان
39,180-1/12
62/50 B
1586/79 T
7/33%
-1/01 B
1/045/24
شکلرشکلر
40,050-0/17
10/15 B
40/05 T
0/18%
-5/49 B
0/397/11
دهدشتدهدشت
16,7900
3/06 B
26/01 T
0/12%
0/00
1/28-
جهرمجهرم
1,020-0/1
15/38 B
3/38 T
0/02%
2/02 B
1/4-
کازروکازرو
17,1701/16
2/79 B
21/12 T
0/1%
-382/61 M
0/35-
شفارسشفارس
1,8140/61
41/16 B
21/66 T
0/1%
1/22 B
0/8642
شصفهاشصفها
199,0502
10/61 B
59/72 T
0/28%
8/36 B
11/1941/99
شلعابشلعاب
20,650-0/05
406/43 B
12/39 T
0/06%
31/81 B
0/7292/36
وپترو
و
28,440-0/04
21/45 B
51/76 T
0/24%
3/51 B
1/095/12
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
131,600-0/83
31/86 B
315/84 T
1/46%
9/23 B
0/5110/76
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/5930/33
جمجم
45,200-1/88
14/47 B
813/60 T
3/76%
-4/39 B
0/127/97
شفنشفن
6,050-1/97
29/39 B
187/25 T
0/86%
-2/64 B
0/395/61
شاراکشاراک
31,490-1/89
56/47 B
253/94 T
1/17%
2/09 B
0/377/4
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
40,100-2
137/39 M
10/03 T
0/05%
0/00
0/67-
شپاکساشپاکسا
2,7651/43
14/33 B
25/50 T
0/12%
1/18 B
1/1717/59
شپدیسشپدیس
166,270-0/96
162/64 B
997/62 T
4/61%
-109/03 B
0/234/28
شیرازشیراز
25,100-0/91
43/39 B
384/03 T
1/77%
-19/31 B
0/463/38
شسیناشسینا
5,370-0/56
330/63 B
19/32 T
0/09%
-2/78 B
0/5626/44
شاملاشاملا
21,6100/42
35/00 B
58/35 T
0/27%
25/75 B
1/7112/73
شخارکشخارک
44,130-1/49
34/20 B
264/78 T
1/22%
-7/76 B
0/467/11
فارسفارس
11,690-0/09
58/17 B
5722/26 T
26/43%
-40/80 B
0/318
شبصیرشبصیر
26,850-0/37
6/30 B
67/13 T
0/31%
257/12 M
0/56/5
شیرانشیران
4,684-4/23
93/99 B
254/97 T
1/18%
-28/36 B
0/276/33
شپارسشپارس
8,610-1/62
4/10 B
9/47 T
0/04%
0/00
0/7617/89
شگلشگل
6,4100/47
5/96 B
16/67 T
0/08%
-243/11 M
0/979/04
شکربنشکربن
5,1301/19
15/41 B
32/76 T
0/15%
2/43 B
0/787/25
کرماشاکرماشا
20,500-1/41
28/12 B
217/05 T
1%
-7/22 B
0/354/99
شدوصشدوص
20,9600/29
4/85 B
19/91 T
0/09%
-675/05 M
1/239/14
پترولپترول
1,9730/15
121/38 B
197/30 T
0/91%
18/40 B
0/638/24
شگامرنشگامرن
193,0000
414/79 M
54/04 T
0/25%
17/72 M
0/8126/6
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,500-1/5
6/05 B
20/50 T
0/1%
-2/95 B
0/5313/69
شپلیشپلی
9,930-1/99
75/61 B
35/46 T
0/16%
-13/91 B
0/5923/37
شموادشمواد
137,600-2/97
32/41 B
19/74 T
0/09%
0/00
0/599/29
پارسپارس
2,745-0/66
15/03 B
1306/75 T
6/04%
-822/37 M
0/649/02
نورینوری
138,330-0/29
89/31 B
1244/97 T
5/75%
-25/69 B
0/510/9
شفاراشفارا
7,1202/89
72/71 B
33/11 T
0/15%
50/29 B
1/2369/68
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,720-0/61
5/77 B
276/94 T
1/28%
-4/59 B
0/385/91
جم پیلنجم پیلن
187,360-0/36
6/64 B
374/72 T
1/73%
-3/62 B
0/467/83
شپتروشپترو
2,2362/98
87/27 B
22/36 T
0/1%
10/55 B
1/39-
شصدفشصدف
36,0001/98
7/28 B
25/20 T
0/12%
-4/20 B
1/99/64
کلرکلر
46,100-0/22
11/18 B
30/20 T
0/14%
931/09 M
1/167/83
قرنقرن
16,0201/84
23/86 B
64/08 T
0/3%
-16/35 B
0/978/33
شگویاشگویا
14,490-1/44
48/65 B
347/15 T
1/6%
-4/63 B
0/66/71
آریاآریا
81,9500/86
26/01 B
1126/94 T
5/21%
-1/05 B
1/089/25
شارومشاروم
37,900-0/79
33/95 B
26/53 T
0/12%
-2/13 B
2/17-
بوعلیبوعلی
51,980-0/33
65/73 B
745/91 T
3/44%
-38/98 B
0/69-
کیمیاتککیمیاتک
10,2200/59
3/52 B
61/32 T
0/28%
-903/10 M
3/59-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
66,560-0/84
31/52 B
86/53 T
0/4%
5/88 B
0/58-
شکامشکام
9,480-0/53
13/81 B
37/92 T
0/17%
-7/11 B
0/18-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
8,0801
7/25 B
52/52 T
0/24%
-3/50 B
1/2-
شملیشملی
8,0300/76
23/32 B
16/86 T
0/08%
-7/55 B
0/62-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---