ثنظام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/3%
حجم
1
0
2
0
7
0
/
1
0
9
0
K
0

ثنظام

|مجاز
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/3%
حجم
1
0
2
0
7
0
/
1
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/5%
  • صنعت+2/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت59,000پایین ترین قیمت57,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/34 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 811/21 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/59
58,150بازه قیمت روز54,850
11/36 B
حقیقی
14/31 B
2/96 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 403/63 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پیشگامان توسعه رادمان پارسیان-سهامی خاص-7/15%شخص حقیقی5/77%شخص حقیقی4/65%شخص حقیقی3/89%شرکت اطمینان گستردانا-سهامی خاص-3/29%شرکت ماهان خودرورادسیر-سهامی خاص-3/19%شخص حقیقی2/56%سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورشورای مرکزی2/19%شرکت آذرغلطک-سهامی خاص-1/5%شخص حقیقی1/16%سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس1/11%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت اطمینان گستردانا-سهامی خاص-
  2/46 M
  5/00 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,855-2/48
615/71 M
4/39 T
0/48%
0/00
1/07-
وثخوزوثخوز
60,250-2/98
2/85 B
4/22 T
0/46%
0/00
1/24-
ثجوانثجوان
13,190-0/98
2/39 B
33/67 T
3/69%
0/00
1/65-
ثالوندثالوند
11,5501/85
3/98 B
9/24 T
1/01%
1/52 B
0/95-
ثقزویثقزوی
14,980-2/94
232/74 M
3/00 T
0/33%
232/74 M
--
وآذروآذر
10,6606/27
46/53 B
19/07 T
2/09%
-153/05 M
0/83-
وتوسوتوس
18,01011/74
41/65 B
36/02 T
3/95%
-2/79 B
0/73-
ثرودثرود
12,1801/73
5/26 B
6/09 T
0/67%
1/84 B
1/05-
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,5500/55
1/51 B
3/90 T
0/43%
0/00
1-
ثاصفاثاصفا
19,1402/98
939/58 M
3/06 T
0/34%
497/45 M
28/75-
ثتوساثتوسا
30,400-2/62
2/25 B
2/92 T
0/32%
-1/44 B
0/43-
ثترانثتران
6,6101/38
4/09 B
11/90 T
1/3%
-1/21 B
0/76-
ثمسکنثمسکن
5,7301/76
8/88 B
36/10 T
3/96%
125/27 M
0/97-
ثزاگرسثزاگرس
57,0502/99
1/60 B
3/77 T
0/41%
0/00
4/5-
کیسونکیسون
2,3691/48
4/13 B
47/76 T
5/23%
0/00
2/62-
وساختوساخت
1,740-0/57
7/89 B
53/67 T
5/88%
-341/67 M
0/6-
ثشرقثشرق
11,3002/49
3/72 B
12/43 T
1/36%
0/00
1/54-
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
35,0803/44
152/48 B
63/14 T
6/92%
-101/92 B
0/47-
ثعمراثعمرا
16,7404/92
42/33 B
21/76 T
2/38%
0/00
1/15-
ثشاهدثشاهد
16,3706/52
769/04 B
102/97 T
11/28%
162/33 B
1/28-
آ س پآ س پ
11,3805/6
5/34 B
11/38 T
1/25%
568/10 M
2-
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,070-0/22
4/37 B
10/88 T
1/19%
923/53 M
0/85-
کرمانکرمان
1,2360/16
18/66 B
52/68 T
5/77%
0/00
0/8-
ثنورثنور
6,190-1/28
8/57 B
7/43 T
0/81%
-56/78 M
0/79-
ثباغثباغ
6,4901/39
1/50 B
17/13 T
1/88%
0/00
1/25-
آبادآباد
61,9003/24
24/71 B
14/86 T
1/63%
1/10 B
1/88-
ثپردیسثپردیس
14,8900/81
53/84 B
29/78 T
3/26%
-16/81 B
1/08-
ثاختثاخت
3,6061/87
14/90 B
32/45 T
3/56%
10/65 B
1/63-
ثنوساثنوسا
6,9802/59
5/51 B
18/36 T
2/01%
417/79 M
0/96-
ثامانثامان
30,500-4/98
151/48 B
15/25 T
1/67%
-3/91 B
0/34-
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/66%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/07%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/3%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,8601/63
20/89 B
57/57 T
6/31%
-129/18 M
2/15-
ثامیدثامید
2,113-3/32
12/48 B
137/88 T
15/11%
1/62 M
1/94-
ثجنوبثجنوب
13,1200/46
1/33 B
18/37 T
2/01%
-1/12 B
0/44-