فسدید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
حجم
2
0
6
0
/
1
0
5
0
K
0

فسدید

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/66%
حجم
2
0
6
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/1%
  • صنعت+9/3%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت183,750پایین ترین قیمت183,750

  رویدادها

  • ۱۳۹۹/۹/۲۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (حکم دادگاه در خصوص اعسار یا ورشکستگی شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1398/12/29
  • ۱۳۹۸/۱۱/۲
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/91 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 1/20 B
 • قدرت خریدار به فروشنده3
183,750بازه قیمت روز180,150
4/80 B
حقیقی
4/80 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 84/01 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 51/00 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 53/98 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 13/69 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 7/30 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 5/17 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی سدید-سهامی عام-46/5%شخص حقیقی3/01%شخص حقیقی2/59%شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص-2/4%شخص حقیقی1/96%شخص حقیقی1/77%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/7%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/43%شخص حقیقی1/41%شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
17,9602/98
33/33 B
25/14 T
0/16%
5/01 B
1/4518/43
فرآورفرآور
43,2801/45
11/38 B
28/56 T
0/18%
-221/93 M
1/5110/94
وسدیدوسدید
4,6172/98
177/67 B
138/46 T
0/87%
37/47 B
1/41240/34
فملیفملی
7,390-0/27
361/44 B
4434/00 T
27/86%
-282/87 B
0/218/4
فولایفولای
7,590-0/53
10/49 B
8/50 T
0/05%
-96/44 M
0/7811/43
فمرادفمراد
23,1901/9
28/98 B
8/12 T
0/05%
-3/08 B
0/9535/47
فاهوازفاهواز
7,930-2
16/13 B
44/80 T
0/28%
0/00
0/32-
فوکافوکا
11,800-2/24
16/24 B
70/50 T
0/44%
-2/52 B
0/948/77
فولاژفولاژ
15,1700/2
4/39 B
364/08 T
2/29%
-2/53 B
0/477/28
ارفعارفع
26,500-1/32
17/98 B
318/00 T
2%
-6/45 B
0/655/97
فخاسفخاس
11,860-1/35
5/54 B
272/78 T
1/71%
1/95 B
1/0910/09
فافزافافزا
54,050-0/92
18/48 B
4/86 T
0/03%
-3/68 B
1/028/51
فزرینفزرین
5,440-1/47
8/02 B
16/32 T
0/1%
-3/29 B
0/565/76
فپنتافپنتا
46,330-0/24
14/02 B
47/69 T
0/3%
425/75 M
1/0417/44
فنوالفنوال
10,780-0/83
7/45 B
36/56 T
0/23%
-626/12 M
0/459/19
فسپافسپا
7,900-0/51
36/71 B
30/81 T
0/19%
527/58 M
0/615/48
زنگانزنگان
67,2500/07
15/19 B
6/72 T
0/04%
-1/80 B
0/9649/36
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,371-1/16
16/91 B
640/49 T
4/02%
-1/36 B
0/657/74
هرمزهرمز
7,7301/84
22/96 B
378/77 T
2/38%
8/24 B
0/686/25
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/15%---
فاسمینفاسمین
5,900-1/67
45/98 B
141/60 T
0/89%
-11/39 B
0/295/66
فلولهفلوله
4,167-0/02
57/34 B
27/92 T
0/17%
1/66 B
0/7711/6
کاوهکاوه
11,070-1/45
38/93 B
354/24 T
2/23%
-19/21 B
0/26/89
وتوکاوتوکا
4,459-0/13
11/23 B
54/00 T
0/34%
-5/55 B
0/8111/89
فباهنرفباهنر
5,000-0/79
54/83 B
122/92 T
0/77%
-17/48 B
0/287/72
فایرافایرا
7,9600/5
5/54 B
302/20 T
1/9%
-2/85 B
0/3911/3
فسربفسرب
2,1480
19/64 B
23/80 T
0/15%
-61/10 M
1/02-
فنوردفنورد
21,0800/43
17/66 B
33/39 T
0/21%
-7/78 B
0/847/59
فجرفجر
8,2101/59
46/28 B
69/44 T
0/44%
-24/02 B
0/595/22
فروسفروس
8,100-0/24
12/52 B
32/40 T
0/2%
-1/73 B
0/527/56
فولادفولاد
5,590-0/18
384/80 B
4472/00 T
28/1%
-125/86 B
0/456/04
فماکفماک
10,2805
1/17 B
4/16 T
0/03%
0/00
2/25-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
22,5502/94
40/25 B
27/06 T
0/17%
-4/83 B
1/3631/53
فسازانفسازان
7,400-0/95
18/48 B
22/20 T
0/14%
-1/06 B
1/026/8
کویرکویر
3,9060/57
69/05 B
145/54 T
0/91%
3/45 B
1/416/98
فرویفروی
8,6800/23
11/15 B
15/62 T
0/1%
-49/57 M
1/5315/76
فتوسافتوسا
7,690-0/52
13/58 B
10/96 T
0/07%
-461/11 M
3/76-
فگسترفگستر
5,4203/22
35/10 B
8/13 T
0/05%
6/36 B
2/94-
فروسیلفروسیل
13,6100/81
4/79 B
21/78 T
0/14%
-770/78 M
0/69-
فجهانفجهان
4,6460
8/03 B
348/45 T
2/19%
-3/65 B
2/84-
فسبزوارفسبزوار
40,220-0/52
34/35 B
160/88 T
1/01%
-6/35 B
1/41-
میدکومیدکو
8,5500/12
19/16 B
1710/00 T
10/74%
-16/51 B
0/23-
فافقفافق
4,6380/52
4/80 B
21/80 T
0/14%
-1/83 B
1-
فسوژفسوژ
22,9500/66
47/86 B
18/36 T
0/12%
19/27 B
1/11-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,580-1/63
5/17 B
300/30 T
1/89%
-1/12 B
0/7-
فرودفرود
4,0690/05
33/77 B
21/97 T
0/14%
-1/19 B
1/66-
فروژفروژ
42,7500/12
15/61 B
47/02 T
0/29%
3/46 B
1/01-
ذوبذوب
3,673-1/58
201/66 B
259/96 T
1/63%
-4/78 B
0/99-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/24%---
کیمیاکیمیا
6,5000
8/74 B
19/50 T
0/12%
1/41 B
1/02-