خلیبل

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/13%
حجم
4
0
3
0
3
0
/
0
0
3
0
K
0

خلیبل

|مجاز
مالیبل سایپا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/13%
حجم
4
0
3
0
3
0
/
0
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/1%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت43,500پایین ترین قیمت42,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/03/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 63/40 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 5/23 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 268/11 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/59
43,500بازه قیمت روز41,000
16/62 B
حقیقی
11/39 B
2/21 B
حقوقی
7/44 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 615/38 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E1,836/75
 • P/Eگروه-
 • EPS24
 • P/S
  2/92
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 381/75 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 449/93 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 452/18 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 15/00 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 17/18 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تولیدی موتورگیربکس واکسل سایپا-سهامی خاص97/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,1130/36
53/92 B
13/87 T
0/42%
897/46 M
0/784/45
خنصیرخنصیر
12,330-3/57
54/56 B
21/21 T
0/64%
-618/35 M
0/5727/6
خگسترخگستر
4,668-3/86
753/85 B
184/88 T
5/56%
-136/70 B
0/690/52
خکمکخکمک
4,4191/79
95/56 B
18/00 T
0/54%
7/18 B
1/3945
خزامیاخزامیا
6,240-9/44
374/92 B
160/20 T
4/82%
-25/05 B
0/66/98
خبهمنخبهمن
1,831-1/66
98/10 B
246/52 T
7/42%
-11/07 B
0/712/44
خدیزلخدیزل
4,186-8/64
159/48 B
146/42 T
4/41%
4/87 B
0/414/84
خلنتخلنت
18,290-0/98
5/86 B
10/97 T
0/33%
-1/32 B
0/7915/7
خپویشخپویش
24,410-0/57
81/03 B
43/06 T
1/29%
-39/71 B
0/87/36
خودروخودرو
2,766-2/51
634/66 B
834/38 T
25/1%
-155/94 B
0/53-
خزرخزر
5,4204/25
66/50 B
19/45 T
0/58%
2/99 B
1/68/54
ورناورنا
6,900-3/39
172/19 B
80/56 T
2/42%
-5/68 B
0/7220/99
خمهرخمهر
3,256-3/28
146/67 B
21/58 T
0/65%
-5/94 B
0/6742/59
خمحورخمحور
5,6502/97
44/54 B
35/74 T
1/07%
-8/40 B
0/4925/75
خاهنخاهن
5,130-2/13
14/40 B
102/18 T
3/07%
0/00
0/9415/92
تشتادتشتاد
6,160-2/12
6/40 B
5/56 T
0/17%
0/00
1/0961
خمحرکهخمحرکه
7,860-1/27
68/32 B
45/07 T
1/36%
6/40 B
1/1668/9
خموتورخموتور
3,764-5/83
22/70 B
22/58 T
0/68%
-379/29 M
0/557/17
خفنرخفنر
13,670-1/09
19/48 B
15/86 T
0/48%
-2/29 B
1/137/7
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
12,8502/73
70/76 B
14/55 T
0/44%
-9/72 B
1/069/61
خریختخریخت
6,940-3/23
71/07 B
16/38 T
0/49%
-50/98 B
0/2212/66
خوسازخوساز
29,750-2/98
21/28 B
33/32 T
1%
1/28 B
0/7442/8
ختراکختراک
5,100-3/78
14/98 B
32/28 T
0/97%
-2/18 B
0/47/2
خساپاخساپا
2,388-2/39
353/76 B
466/88 T
14/05%
-63/63 B
0/95-
ختورختور
5,050-1/95
52/91 B
19/46 T
0/59%
-3/21 B
0/6712/1
خکارخکار
4,127-0/6
36/79 B
14/28 T
0/43%
-4/77 B
1/076/33
خرینگخرینگ
21,1206/99
115/36 B
21/12 T
0/64%
-27/06 B
0/8818/92
خچرخشخچرخش
23,4506/98
117/68 B
22/33 T
0/67%
18/21 B
1/0816/02
ختوقاختوقا
6,040-0/33
128/60 B
37/46 T
1/13%
-3/86 B
1/1130/75
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
7,920-2/94
102/96 M
11/09 T
0/33%
65/70 M
1/3851/93
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
55,8502/95
60/65 B
5/58 T
0/17%
-12/24 B
0/76124/21
خکاوهخکاوه
24,900-2/94
186/55 B
65/63 T
1/97%
-6/13 B
0/7312/43
خبنیانخبنیان
5,400-0/18
146/09 B
53/20 T
1/6%
-94/50 B
0/26-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,030-2/56
56/19 B
13/68 T
0/41%
-10/35 B
0/71-
خپارسخپارس
1,189-1/17
97/14 B
135/03 T
4/06%
5/34 B
1/26-
خاورخاور
3,545-7/88
622/94 B
306/15 T
9/21%
-73/22 B
0/34-
خکرمان
خ
5,140-0/59
59/60 B
25/70 T
0/77%
3/10 B
1/14-