کیسون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/31%
حجم
7
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد کیسون

کیسون

|ممنوع-متوقف
شرکت کیسون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/31%
حجم معاملات
7
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,949پایین ترین قیمت1,894

  بازده ماهانه

  کیسونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کیسون
 • ارزش بازار
  38/45 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  ,
  3
  0
  3
  0
  0
  0
  ,
  6
  0
  3
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  234/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/62
1,964بازه قیمت روز1,850
13/59 B
حقیقی
13/97 B
379/40 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/85
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  20,160,000,000
 • درصد شناور
  %32/16
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی21/57%شخص حقیقی11/6%شخص حقیقی7/7%شرکت فراسر-سهامی خاص-5/08%شخص حقیقی4/67%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی3/04%شخص حقیقی1/97%شخص حقیقی1/49%شخص حقیقی1/48%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/11%شخص حقیقی1/11%شرکت آروین تجارت ثمین-سهامی خاص-1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد