سکارون

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/84%
حجم
3
0
1
0
0
0
/
9
0
7
0
K
0

سکارون

|مجاز
سیمان کارون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/84%
حجم
3
0
1
0
0
0
/
9
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/4%
  • صنعت+9/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت87,050پایین ترین قیمت85,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۷
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۵/۴
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/16 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 6/44 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 676/16 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/53
87,050بازه قیمت روز82,050
27/05 B
حقیقی
20/60 B
0/00
حقوقی
6/44 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E16/14
 • P/Eگروه-
 • EPS5,394
 • P/S
  4/83
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 395/58 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 365/62 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 328/35 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 32/52 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 28/13 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی24/78%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی19/99%شخص حقیقی8/85%شخص حقیقی6/55%شخص حقیقی6/35%شخص حقیقی5/53%شخص حقیقی2/86%شرکت گروه هتلهای بین المللی ماهان-سهامی خاص-2/54%شخص حقیقی1/53%شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خ1/51%سبد شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
23,970-1/28
33/89 B
70/93 T
2/44%
-11/92 B
2/217/73
سبزواسبزوا
5,020-1/37
39/73 B
18/86 T
0/65%
-6/93 B
0/631/38
سباقرسباقر
17,2300/81
6/67 B
10/34 T
0/35%
0/00
0/3712/01
سفانوسفانو
97,700-0/09
5/18 B
48/85 T
1/68%
-2/96 B
0/467
سصوفیسصوفی
28,890-0/21
4/69 B
31/78 T
1/09%
-577/28 M
0/866/88
سخوافسخواف
3,219-2/98
6/61 B
9/22 T
0/32%
1/89 B
0/36-
سدورسدور
13,480-0/74
10/81 B
8/65 T
0/3%
396/21 M
1/720/86
سارابساراب
33,3000
915/71 M
41/96 T
1/44%
-843/89 M
0/227/61
سفارسسفارس
34,4600/09
20/17 B
193/84 T
6/65%
-11/02 B
0/847/41
سیلامسیلام
20,0002/91
34/08 B
24/00 T
0/82%
-308/86 M
1/0218/69
سبجنوسبجنو
72,2801/86
11/50 B
28/33 T
0/97%
-19/47 M
3/1911/07
سارومساروم
44,5100
11/68 B
44/51 T
1/53%
3/84 B
2/447/23
سخاشسخاش
81,8500/17
4/64 B
16/37 T
0/56%
-908/96 M
0/936/64
سمتازسمتاز
44,7501/91
11/74 B
44/75 T
1/54%
-3/24 B
0/647/52
سکرماسکرما
31,070-0/42
11/24 B
46/60 T
1/6%
419/15 M
0/936/94
سقاینسقاین
7,080-2/42
109/11 B
28/32 T
0/97%
-5/44 B
0/6217/23
سنیرسنیر
50,870-3/3
18/43 B
11/70 T
0/4%
384/02 M
0/6111/58
سشمالسشمال
17,0700/23
5/34 B
29/02 T
1%
-3/89 B
0/37/29
سیدکوسیدکو
15,1301/59
9/37 B
90/78 T
3/12%
-852/67 M
0/696/98
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/01%---
سهرمزسهرمز
24,870-6/99
19/95 B
45/36 T
1/56%
-12/44 B
0/027/22
سمازنسمازن
24,5401/14
5/15 B
60/52 T
2/08%
-3/78 B
0/66/95
سصفهاسصفها
150,170-0/71
76/78 B
75/08 T
2/58%
5/67 B
0/8530/75
سلارسلار
84,5502/98
27/89 B
19/85 T
0/68%
8/79 B
1/742/55
سپاهاسپاها
22,0601/05
30/29 B
54/05 T
1/85%
7/48 B
1/277/29
سرودسرود
49,540-0/12
6/05 B
40/13 T
1/38%
-1/96 B
0/557/87
سشرقسشرق
14,890-0/6
10/13 B
39/51 T
1/36%
-3/96 B
0/869/18
سغربسغرب
42,320-0/05
2/33 B
21/16 T
0/73%
-563/76 M
0/648/82
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
55,6104/05
56/23 B
65/62 T
2/25%
210/86 M
1/2920/77
سهگمتسهگمت
61,670-0/96
2/76 B
44/94 T
1/54%
-2/13 B
0/477/57
سبهانسبهان
108,6700/43
15/76 B
21/73 T
0/75%
-8/17 B
0/8410/09
سکردسکرد
9,5400/21
6/68 B
20/99 T
0/72%
-434/82 M
1/1812/35
سفارسفار
274,620-2/03
44/95 B
63/99 T
2/2%
-23/56 B
0/5821/76
سخوزسخوز
46,610-0/15
1/65 B
65/25 T
2/24%
-1/09 B
0/256/36
ساربیلساربیل
20,0101/05
4/37 B
28/81 T
0/99%
0/00
1/857/18
سترانستران
55,9000/05
175/78 B
950/30 T
32/62%-0/548/63
سخزرسخزر
42,9600/23
43/92 B
21/48 T
0/74%
-193/52 M
1/1411/55
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0%---
ساوهساوه
145,650-0/68
12/72 B
94/67 T
3/25%
-7/80 B
0/887/46
سیتاسیتا
16,470-0/48
11/89 B
181/17 T
6/22%
-6/46 B
3/77-
سغدیر
س
9,8500/92
9/56 B
64/03 T
2/2%
-5/39 B
0/46-
اردستاناردستان
27,790-0/75
22/61 B
31/54 T
1/08%
3/31 B
2/62-
ساروجساروج
38,8500/39
953/79 M
52/06 T
1/79%
-827/81 M
0/18-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
0/92%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/03%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/04%---
سجام
س
3,4674/98
37/97 B
23/12 T
0/79%
7/32 B
1/55-