سکارون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/29%
حجم
1
0
1
0
6
0
/
0
0
4
0
K
0

سکارون

|مجاز
سیمان کارون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/29%
حجم
1
0
1
0
6
0
/
0
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/76%
  • صنعت+8/7%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت71,000پایین ترین قیمت68,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۹/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/63 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 408/22 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3
71,900بازه قیمت روز67,800
8/16 B
حقیقی
8/16 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 286/33 K
 • تعداد سهام208,833,000
 • سهام شناور
  18/02 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی24/78%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی19/99%شخص حقیقی8/85%شخص حقیقی6/55%شخص حقیقی6/35%شخص حقیقی5/53%شخص حقیقی2/86%شرکت گروه هتلهای بین المللی ماهان-سهامی خاص-2/54%شخص حقیقی1/55%شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خ1/51%شخص حقیقی1/41%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
2
0
7
0
,
3
0
9
0
0
0
-0/47%
3
0
1
0
/
8
0
3
0
B
0
81/06 T
4/16%
-12/85 B
0/64-
سبزواسبزوا
6
0
,
0
0
0
0
0
0
3/81%
3
0
2
0
5
0
/
4
0
4
0
B
0
22/55 T
1/16%
-42/94 B
1/04-
سباقرسباقر
1
0
6
0
,
8
0
5
0
0
0
0/18%
1
0
/
3
0
5
0
B
0
10/11 T
0/52%
0
5-
سفانوسفانو
8
0
2
0
,
7
0
6
0
0
0
0/46%
5
0
/
4
0
3
0
B
0
41/38 T
2/12%
-1/38 B
0/74-
سصوفیسصوفی
3
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/19%
3
0
0
0
/
4
0
0
0
B
0
35/37 T
1/81%
3/70 B
1/27-
سدورسدور
1
0
5
0
,
0
0
1
0
0
0
3/73%
9
0
1
0
/
1
0
2
0
B
0
9/63 T
0/49%
-23/20 B
1/12-
سارابساراب
3
0
2
0
,
1
0
4
0
0
0
0/03%
2
0
/
5
0
2
0
B
0
40/50 T
2/08%
-2/17 B
0/23-
سفارسسفارس
3
0
9
0
,
8
0
9
0
0
0
-0/42%
1
0
0
0
4
0
/
4
0
8
0
B
0
224/38 T
11/5%
-73/85 B
0/44-
سیلامسیلام
2
0
3
0
,
9
0
1
0
0
0
-4/63%
7
0
8
0
/
6
0
2
0
B
0
28/69 T
1/47%
12/98 B
0/53-
سبجنوسبجنو
7
0
1
0
,
5
0
4
0
0
0
-0/54%
9
0
/
5
0
0
0
B
0
28/04 T
1/44%
6/02 B
2/99-
سارومساروم
4
0
6
0
,
6
0
9
0
0
0
0/06%
4
0
0
0
/
4
0
3
0
B
0
46/69 T
2/39%
4/69 B
0/98-
سخاشسخاش
1
0
0
0
0
0
,
9
0
6
0
0
0
3/75%
2
0
5
0
7
0
/
8
0
4
0
B
0
20/19 T
1/03%
64/71 B
0/76-
سمتازسمتاز
4
0
1
0
,
8
0
0
0
0
0
0%
5
0
1
0
4
0
/
9
0
9
0
M
0
41/80 T
2/14%
-491/41 M
0/23-
سکرماسکرما
3
0
0
0
,
7
0
1
0
0
0
0/26%
4
0
/
7
0
0
0
B
0
46/06 T
2/36%
84/72 M
1/12-
سقاینسقاین
5
0
,
5
0
9
0
0
0
-1/76%
1
0
8
0
/
2
0
3
0
B
0
22/36 T
1/15%
-1/42 B
0/32-
سنیرسنیر
5
0
9
0
,
6
0
6
0
0
0
6/03%
1
0
4
0
7
0
/
8
0
1
0
B
0
13/72 T
0/7%
23/01 B
1/56-
سشمالسشمال
1
0
6
0
,
4
0
2
0
0
0
0/74%
5
0
/
3
0
0
0
B
0
27/91 T
1/43%
-800/13 M
1/27-
سیدکوسیدکو
1
0
6
0
,
9
0
2
0
0
0
0/06%
1
0
4
0
/
9
0
8
0
B
0
101/52 T
5/2%
-8/67 B
0/28-
سهرمزسهرمز
2
0
4
0
,
8
0
8
0
0
0
0/08%
1
0
1
0
/
1
0
0
0
B
0
45/38 T
2/33%
-9/50 B
0/35-
سمازنسمازن
2
0
5
0
,
1
0
8
0
0
0
0/36%
2
0
4
0
/
9
0
9
0
B
0
62/09 T
3/18%
-12/28 B
1/28-
سصفهاسصفها
1
0
0
0
4
0
,
3
0
0
0
0
0
-3/03%
2
0
8
0
5
0
/
0
0
0
0
B
0
52/15 T
2/67%
-7/35 B
0/64-
سلارسلار
4
0
1
0
,
3
0
5
0
0
0
-1/55%
3
0
0
0
/
1
0
6
0
B
0
9/71 T
0/5%
4/22 B
0/64-
سرودسرود
4
0
8
0
,
6
0
6
0
0
0
0/89%
3
0
3
0
/
1
0
7
0
B
0
39/41 T
2/02%
-7/69 B
0/42-
سغربسغرب
4
0
2
0
,
6
0
6
0
0
0
0%
3
0
/
2
0
6
0
B
0
21/33 T
1/09%
-1/88 B
0/42-
سهگمتسهگمت
6
0
1
0
,
1
0
3
0
0
0
0/48%
8
0
/
8
0
9
0
B
0
44/55 T
2/28%
-6/27 B
0/32-
سبهانسبهان
1
0
1
0
6
0
,
9
0
6
0
0
0
1/19%
2
0
6
0
/
1
0
2
0
B
0
23/39 T
1/2%
-4/62 B
1/2-
سکردسکرد
9
0
,
3
0
3
0
0
0
0/76%
2
0
3
0
/
3
0
2
0
B
0
20/53 T
1/05%
-1/88 B
0/75-
سفارسفار
3
0
4
0
1
0
,
4
0
8
0
0
0
-3/02%
2
0
9
0
/
7
0
2
0
B
0
79/56 T
4/08%
1/72 B
0/53-
سخوزسخوز
4
0
5
0
,
1
0
4
0
0
0
0/24%
1
0
1
0
/
9
0
3
0
B
0
63/20 T
3/24%
-6/38 B
1/17-
ساربیلساربیل
2
0
2
0
,
7
0
7
0
0
0
0/93%
1
0
3
0
/
9
0
0
0
B
0
32/79 T
1/68%
1/80 B
2/83-
سترانستران
5
0
,
7
0
2
0
0
0
0%
5
0
7
0
/
6
0
1
0
B
0
97/24 T
4/99%
293/02 M
1/11-
سخزرسخزر
3
0
9
0
,
1
0
5
0
0
0
-1/44%
2
0
4
0
/
0
0
8
0
B
0
19/57 T
1%
-1/45 B
0/52-
ساوهساوه
1
0
4
0
5
0
,
6
0
5
0
0
0
-0/34%
4
0
1
0
/
1
0
1
0
B
0
94/67 T
4/85%
-11/86 B
0/57-
سیتاسیتا
1
0
9
0
,
3
0
2
0
0
0
-0/62%
7
0
5
0
/
3
0
3
0
B
0
212/52 T
10/89%
-35/82 B
2/46-
سغدیر
س
9
0
,
7
0
2
0
0
0
0/72%
3
0
0
0
/
6
0
8
0
B
0
63/18 T
3/24%
11/53 B
2/62-
اردستاناردستان
2
0
7
0
,
4
0
6
0
0
0
0/33%
2
0
3
0
/
2
0
1
0
B
0
31/17 T
1/6%
3/70 B
2/05-
ساروجساروج
3
0
6
0
,
0
0
0
0
0
0
0%
4
0
/
4
0
0
0
B
0
48/24 T
2/47%
-75/56 M
0/33-
سجام
س
5
0
,
0
0
2
0
0
0
0/91%
5
0
4
0
/
7
0
4
0
B
0
33/48 T
1/72%
4/35 B
1/8-