ویسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
حجم
2
0
6
0
2
0
/
8
0
4
0
K
0

ویسا

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری ایساتیس پویا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
حجم
2
0
6
0
2
0
/
8
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/8%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,090پایین ترین قیمت15,090

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دریافت موافقت اصولی تاسیس تامین مالی جمعی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/20 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 350/09 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 991/58 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/47
15,540بازه قیمت روز14,640
3/97 B
حقیقی
3/62 B
0/00
حقوقی
350/09 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/02 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E18/95
 • P/Eگروه-
 • EPS796
 • P/S
  25/32
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/89 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/14 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/19 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 30/65 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 30/93 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی وگسترش ایساتیس پویا-س.خ-31/15%شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان-سهامی خاص-17/71%شخص حقیقی8/35%شرکت نیکوخوب روشنای کویربرتر-سهامی خاص-6/29%شرکت سرمایه گذاری سفیران بهاریزد-سهامی خاص-4/16%شخص حقیقی2/04%شرکت توسعه اقتصادی ایساتیس پویا-سهامی خاص-1/38%شخص حقیقی1/34%سبد شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/06%شرکت صنایع فولادآلیاژی یزد-سهامی عام-1/04%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
30,7002/51
462/55 B
15/35 T
4/01%
22/90 B
0/763/58
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,6402/97
22/86 B
61/01 T
15/93%
8/96 B
5/4142/94
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/51%
0/00
0/88-
وارسوارس
38,100-0/67
964/89 B
19/05 T
4/97%
19/38 B
2/0315/15
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/25%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/75%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,200-2/96
3/07 B
4/10 T
1/07%
0/00
0/3-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
38/32%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,600-0/46
92/39 B
10/43 T
2/72%
-2/76 B
1/3559/68
وثنووثنو
2,925-2/97
10/27 B
7/31 T
1/91%
-2/75 B
0/495/5
واحصاواحصا
26,7501/31
17/89 B
11/30 T
2/95%
-3/14 B
1/7326/24
ولاناولانا
37,900-2/97
13/23 B
3/79 T
0/99%
-375/50 M
0/6585/84
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/57%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/78%---
ولشرقولشرق
5,980-6/65
8/52 B
8/37 T
2/19%
-1/01 B
0/5446/55