خبازرس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
4
0
2
0
/
1
0
6
0
K
0

خبازرس

|مجاز
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/55%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
4
0
2
0
/
1
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/6%
  • صنعت
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,050پایین ترین قیمت27,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۵/۱۵
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت بازرسی مهندسی ایران)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/09 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 97/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/25
28,050بازه قیمت روز26,450
1/17 B
حقیقی
1/17 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 788/96 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E30/37
 • P/Eگروه-
 • EPS902
 • P/S
  3/63
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 331/46 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 550/94 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 768/31 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 9/76 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 14/78 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-67/28%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا2/65%شخص حقیقی1/91%شرکت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامی خاص-1/89%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و ازمایش فنی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E