خبازرس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
حجم
1
0
8
0
2
0
/
0
0
1
0
K
0

خبازرس

|مجاز
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
حجم
1
0
8
0
2
0
/
0
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/1%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,250پایین ترین قیمت27,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۵/۱۵
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت بازرسی مهندسی ایران)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/15 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/86 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 244/76 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/47
28,250بازه قیمت روز26,650
5/14 B
حقیقی
2/28 B
0/00
حقوقی
2/86 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 788/96 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E31/31
 • P/Eگروه-
 • EPS902
 • P/S
  3/74
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 264/01 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 513/90 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 756/80 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-67/28%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا2/69%شخص حقیقی1/91%شرکت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامی خاص-1/89%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و ازمایش فنی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E