سمایه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
7
0
0
0
/
4
0
2
0
K
0

سمایه

|ممنوع-متوقف
بانک سرمایه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
7
0
0
0
/
4
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  9
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/5%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,960پایین ترین قیمت6,960

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 29/24 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 50/51 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
7,530بازه قیمت روز7,110
50/51 M
حقیقی
50/51 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/41 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت لیزینگ ورفاه فرهنگیان-سهامی خاص-9/99%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-9/97%شرکت ساختمانی معلم7/63%شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدارصدف-سهامی خاص-5/14%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-3/75%شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان-س.خ-3/62%شخص حقیقی3/14%شرکت تامین مسکن فرهنگیان-سهامی خاص-2/66%PRXسبد-شرک72346--شرک08921-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,1284/93
355/36 B
152/28 T
2/62%
61/43 B
1/64-
وبملتوبملت
4,5190/38
429/44 B
1595/21 T
27/46%
250/01 B
0/96-
ومللوملل
2,909-1/22
2/34 B
58/18 T
1%
-32/76 M
0/86-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,7802/96
91/71 B
230/17 T
3/96%
-41/37 B
2/35-
وپستوپست
10,4300/86
31/41 B
170/96 T
2/94%
-12/20 B
0/66-
وآیندوآیند
15,440-1/97
69/39 B
247/04 T
4/25%
-59/44 B
0/35-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/03%
-4/54 B
0/64-
وکاروکار
2,279-0/79
5/37 B
104/83 T
1/8%
-112/65 M
0/82-
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,944-0/71
24/33 B
142/11 T
2/45%
-10/39 B
0/55-
وپاساروپاسار
2,7180
152/32 B
877/83 T
15/11%
-102/77 B
0/17-
وسیناوسینا
3,302-5/2
5/47 B
83/82 T
1/44%
-2/40 B
0/92-
وبصادروبصادر
2,125-0/14
103/54 B
372/63 T
6/41%
-7/49 B
0/97-
وتجارتوتجارت
2,549-0/31
193/79 B
570/79 T
9/82%
-63/70 B
0/88-
وخاوروخاور
3,963-0/15
59/74 B
198/15 T
3/41%
33/51 B
1/94-
وپارسوپارس
1,746-0/51
53/93 B
272/97 T
4/7%
136/76 M
0/7-
ونوینونوین
6,1603/63
119/62 B
187/42 T
3/23%
-27/75 B
1/09-
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/39%
-3/99 B
0/17-
وگردشوگردش
7,460-1/06
957/37 M
111/90 T
1/93%
0/00
0/95-
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
4/99%---