قجام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
6
0
2
0
9
0
/
7
0
4
0
K
0

قجام

|مجاز
فرآوردههای غذایی وقندتربت جام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/14%
حجم
6
0
2
0
9
0
/
7
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت-0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,190پایین ترین قیمت7,060

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/64 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -937/07 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 127/72 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/72
7,350بازه قیمت روز6,930
4/98 B
حقیقی
6/02 B
1/04 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/34
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/81
 • P/Eگروه-
 • EPS914
 • P/S
  2/47
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/67%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها16/22%شخص حقیقی2/68%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/09%PRXسبد-شرک17217--شرک05602-1/05%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,2400/73
21/47 B
28/84 T
8/35%
-4/77 M
1/1115/3
قیستوقیستو
10,770-2/97
121/55 M
16/16 T
4/68%
0/00
111/65
قارومقاروم
98,450-2/98
3/86 B
33/79 T
9/79%
-3/17 B
0/3218/18
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشیرقشیر
9,3004/96
74/26 B
7/24 T
2/1%
9/31 B
1/23-
قشکرقشکر
2,7510/59
7/94 B
6/77 T
1/96%
-1/38 B
0/8-
قثابتقثابت
2,7550/72
34/86 B
17/81 T
5/16%
252/15 M
0/55-
قزوینقزوین
7,740-0/65
11/71 B
16/02 T
4/64%
-6/58 B
0/639/77
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,030-0/61
13/18 B
14/45 T
4/19%
-7/42 B
0/358/45
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
29,9204/99
52/53 B
20/79 T
6/02%
1/62 B
1/1821/27
قهکمتقهکمت
10,790-0/18
4/93 B
30/70 T
8/89%
-1/39 B
0/719/58
قصفهاقصفها
142,780-0/53
5/33 B
27/84 T
8/06%
-206/04 M
0/7418/78
قنیشاقنیشا
2,761-0/18
11/15 B
11/04 T
3/2%
-3/27 B
0/94658/12
قمروقمرو
9,110-2/07
4/36 B
18/22 T
5/28%
-2/15 B
0/646/66
قپیراقپیرا
12,070-2/48
3/25 B
30/53 T
8/84%
1/11 B
0/9621/72
قنقشقنقش
228,9502/99
47/59 B
31/82 T
9/22%
-2/29 B
0/71156/78
قشرینقشرین
7,6402/63
36/24 B
19/16 T
5/55%
-269/81 M
1/4191/81
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/08%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------