قجام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/31%
حجم
1
0
/
2
0
2
0
M
0

قجام

|مجاز
فرآوردههای غذایی وقندتربت جام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/31%
حجم
1
0
/
2
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/74%
  • صنعت+4/78%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,540پایین ترین قیمت6,380

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/03/31
  • ۱۴۰۲/۷/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عطف به کلاسه پرونده شماره 140103920001860139 شعبه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/03/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/18 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/19%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/66 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 246/46 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/98
6,600بازه قیمت روز6,220
7/89 B
حقیقی
5/23 B
0
حقوقی
2/66 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/11 M
 • تعداد سهام650,000,000
 • سهام شناور
  53/40 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/67%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها16/22%شخص حقیقی2/68%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/33%BFMصندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ1/25%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/09%PRXسبد-شرک17217--شرک05602-1/05%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق س.اختصاصی بازارگردانی پاداش.پ.پ
  8/16 M
  -20/00 K

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8
0
,
6
0
4
0
0
0
-3/46%
0
0
30/24 T
8/66%
-1/14 B
0/75-
قیستوقیستو
1
0
0
0
,
4
0
3
0
0
0
0/48%
0
0
15/64 T
4/48%
2/94 B
20/9-
قارومقاروم
8
0
7
0
,
0
0
0
0
0
0
-0/17%
0
0
29/86 T
8/55%
-879/84 M
1/95-
قشیرقشیر
9
0
,
5
0
9
0
0
0
-0/62%
0
0
7/47 T
2/14%
0
0/86-
قشکرقشکر
2
0
,
8
0
6
0
8
0
-0/31%
0
0
7/06 T
2/02%
-124/11 M
0/64-
قثابتقثابت
2
0
,
8
0
3
0
1
0
-1/56%
0
0
18/30 T
5/24%
782/10 M
0/88-
قزوینقزوین
8
0
,
3
0
8
0
0
0
-0/59%
0
0
17/34 T
4/96%
-10/18 B
0/4-
قلرستقلرست
7
0
,
7
0
5
0
0
0
-0/39%
0
0
13/95 T
3/99%
11/48 M
0/94-
قشهدقشهد
1
0
6
0
,
2
0
2
0
0
0
0/12%
0
0
16/91 T
4/84%
-183/03 M
0/83-
قهکمتقهکمت
1
0
1
0
,
4
0
7
0
0
0
0/17%
0
0
32/64 T
9/34%
-5/60 B
0/33-
قصفهاقصفها
1
0
5
0
7
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/57%
0
0
30/72 T
8/79%
-628/69 M
1/21-
قنیشاقنیشا
3
0
,
2
0
6
0
6
0
4/92%
0
0
13/06 T
3/74%
31/26 B
5/89-
قمروقمرو
9
0
,
8
0
9
0
0
0
1/85%
0
0
19/78 T
5/66%
-12/97 B
0/35-
قپیراقپیرا
1
0
2
0
,
0
0
3
0
0
0
-0/25%
0
0
30/43 T
8/71%
-238/00 M
0/57-
قنقشقنقش
1
0
7
0
4
0
,
4
0
5
0
0
0
-0/12%
0
0
24/25 T
6/94%
0
0/63-
قشرینقشرین
1
0
0
0
,
2
0
3
0
0
0
-1/25%
0
0
25/66 T
7/34%
-3/71 B
0/24-
قتربتقتربت
2
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
-0/21%
0
0
11/85 T
3/39%
-190/24 M
1/01-