قیستو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/72%
حجم
4
0
6
0
8
0
/
9
0
9
0
K
0

قیستو

|مجاز
شرکت قند بیستون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/72%
حجم
4
0
6
0
8
0
/
9
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/6%
  • صنعت+17/9%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,020پایین ترین قیمت10,760

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/52 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 194/48 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/46
11,420بازه قیمت روز10,760
5/06 B
حقیقی
5/06 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 663/35 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی30/11%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها13/64%شرکت فرآورده های غذایی وقندتربت جام-سهامی عام-2/76%شرکت ایران پیروز-سهامی خاص-2/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,6401/66
154/81 B
30/24 T
8/62%
10/39 B
1/25-
قارومقاروم
99,0502/96
8/15 B
33/99 T
9/69%
1/47 B
1/46-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,230-0/83
4/40 B
4/70 T
1/34%
197/19 M
1/63-
قشیرقشیر
8,270-3/6
19/70 B
6/44 T
1/84%
1/25 B
0/43-
قشکرقشکر
2,952-4/94
55/87 B
7/26 T
2/07%
3/62 B
0/92-
قثابتقثابت
2,974-2/78
78/59 B
19/22 T
5/48%
-3/39 B
0/57-
قزوینقزوین
8,4606/78
127/15 B
17/51 T
4/99%
12/82 B
1/32-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,8600/11
17/39 B
15/95 T
4/54%
55/18 M
1/42-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
33,610-5
68/64 B
23/35 T
6/66%
-4/08 B
0/68-
قهکمتقهکمت
11,370-0/79
13/72 B
32/35 T
9/22%
-2/39 B
1/29-
قصفهاقصفها
155,780-0/98
11/93 B
30/38 T
8/66%
-4/28 B
1/09-
قنیشاقنیشا
3,047-3/65
22/21 B
12/19 T
3/47%
-524/40 M
1/24-
قمروقمرو
9,310-0/87
64/61 B
18/62 T
5/31%
12/73 B
0/9-
قپیراقپیرا
12,580-1/74
2/91 B
31/82 T
9/07%
-124/98 M
0/62-
قنقشقنقش
238,600-2/99
983/97 M
33/17 T
9/45%
0/00
0/23-
قشرینقشرین
7,8007/14
21/56 B
19/56 T
5/58%
9/16 B
0/55-
قتربتقتربت
28,300-3/16
2/67 B
14/15 T
4/03%
-1/31 B
0/51-
قیستوح
ق
--------