حبندر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/57%
حجم
1
0
/
0
0
3
0
M
0

حبندر

|مجاز
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/57%
حجم
1
0
/
0
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/2%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,860پایین ترین قیمت15,860

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/95 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 325/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/36
16,840بازه قیمت روز15,860
16/27 B
حقیقی
16/27 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E26/85
 • P/Eگروه-
 • EPS591
 • P/S
  4/06
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/87 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/26 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/32 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 45/29 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 39/19 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تایدواترخاورمیانه-سهامی عام-68/58%شرکت سیمامارین بندرعباس-سهامی خاص-1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5204/64
36/97 B
51/20 T
4/41%
10/87 B
1/779/28
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/39%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
274,550-2/99
19/61 B
4/12 T
0/35%
-15/61 B
0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
67/94%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,030-4/6
40/17 B
42/21 T
3/64%
-9/43 B
0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,181-4/03
7/58 B
14/80 T
1/27%
-752/46 M
0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/77%
-27/80 M
1/0614/41
حفارسحفارس
2,0732/6
1/79 T
40/94 T
3/53%
-214/73 B
1/18130/04
حریلحریل
2,7234/18
139/94 B
12/98 T
1/12%
27/56 B
0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/33%
-424/20 M
0/728/24
حسیرحسیر
13,800-3/62
32/89 B
16/64 T
1/43%
-6/41 B
0/814/58
حآساحآسا
9,610-5/46
5/61 B
17/30 T
1/49%
-272/68 M
1/0327/97
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1960/06
79/24 B
23/74 T
2/05%
-1/30 B
0/98-
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
4/83%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/77%
-10/97 B
0/63-
حگردشحگردش
3,523-2/13
24/86 B
5/64 T
0/49%
-1/95 B
1/69-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---