آینده
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/7%
حجم
3
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد آینده

آینده

|ممنوع-متوقف
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/7%
حجم معاملات
3
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت8,400پایین ترین قیمت8,010

  بازده ماهانه

  آیندهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آینده
 • ارزش بازار
  3/39 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  6
  0
  ,
  2
  0
  9
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/73
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  828/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/23
8,350بازه قیمت روز7,870
24/87 B
حقیقی
24/87 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/67
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/47 Mسهم
 • تعداد سهام
  417,831,000
 • درصد شناور
  %47/23
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی44/82%شخص حقیقی2/87%شخص حقیقی1/88%شخص حقیقی1/85%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد