آینده

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/41%
حجم
1
0
/
9
0
0
0
M
0

آینده

|مجاز
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/41%
حجم
1
0
/
9
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/8%
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,580پایین ترین قیمت9,280

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه مناقصه زمین7هکتاری به منظوراحداث شهرک- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/90 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 298/76 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/86
9,600بازه قیمت روز9,060
17/63 B
حقیقی
17/63 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/18 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی45/42%شخص حقیقی2/91%شخص حقیقی1/88%شخص حقیقی1/76%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی مهرگان1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
تلیسهتلیسه
4,073-3/6
16/57 B
20/34 T
4/01%
1/30 B
0/67-
زمگسازمگسا
36,3601/35
3/14 B
10/91 T
2/15%
-908/27 M
0/41-
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,140-2/65
31/58 B
9/27 T
1/83%
-635/30 M
0/61-
زگلدشتزگلدشت
23,900-1/42
8/15 B
16/73 T
3/3%
-2/36 B
0/78-
زشگزازشگزا
8,410-1/4
1/37 B
8/07 T
1/59%
0/00
0/46-
زبینازبینا
3,645-2/24
2/53 B
13/27 T
2/62%
-1/08 B
0/39-
زقیامزقیام
2,947-2/56
6/27 B
20/33 T
4/01%
-464/42 M
0/95-
زپارسزپارس
38,4402/77
3/94 B
53/64 T
10/57%
114/83 M
0/77-
زکشتزکشت
19,170-1/99
3/07 B
11/50 T
2/27%
-475/74 M
0/68-
جوینجوین
6,6000/92
653/42 M
49/20 T
9/7%
0/00
0/89-
زدشتزدشت
27,350-2/68
4/31 B
18/87 T
3/72%
15/19 M
0/64-
زماهانزماهان
7,770-1/27
2/30 B
8/78 T
1/73%
279/70 M
0/75-
سیمرغسیمرغ
32,6007/27
27/98 B
42/38 T
8/35%
-9/63 B
1/51-
زفکازفکا
17,530-4
21/19 B
26/30 T
5/18%
2/84 B
1/06-
زشریفزشریف
5,520-5/06
10/84 B
13/27 T
2/62%
747/76 M
0/56-
زکوثرزکوثر
28,310-1/58
5/09 B
56/62 T
11/16%
1/72 B
0/86-
زملاردزملارد
19,9705/63
529/08 B
15/98 T
3/15%
6/55 B
0/92-
سپیدسپید
27,470-6/77
8/16 B
82/41 T
16/24%
1/52 B
0/71-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/2%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,410-2/75
8/32 B
15/67 T
3/09%
-1/63 B
5/3-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/37%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---