لازما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
حجم
1
0
/
1
0
0
0
M
0

لازما

|مجاز
کارخانه های صنعتی آزمایش|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
حجم
1
0
/
1
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+28/9%
  • صنعت+1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت66,200پایین ترین قیمت64,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۴/۲۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/40 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -19/89 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 481/24 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/43
66,200بازه قیمت روز62,400
52/45 B
حقیقی
72/35 B
20/22 B
حقوقی
331/00 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E201/43
 • P/Eگروه-
 • EPS329
 • P/S
  25/87
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام-42/16%شخص حقیقی2/98%شخص حقیقی2/91%شخص حقیقی2/85%شخص حقیقی2/67%شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم-سهامی خاص-1/81%شخص حقیقی1/72%شرکت آفتاب ریحانه نشان -سهامی خاص -1/32%شرکت صنایع جوشکاب یزد-سهامی عام-1/32%شرکت خطرپذیران نوین آفرینش -سهامی خاص -1/24%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  3/75 M
  14/00 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
5/56%
-1/88 B
1/346/73
تپکوتپکو
2,1223
86/85 B
44/82 T
6/06%
-8/07 B
2/1745/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/27%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
9,1007/01
155/70 B
7/64 T
1/03%
70/09 B
1/45124/06
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
4/15%
-6/61 B
1/26/52
تفیروتفیرو
44,2002/91
21/39 M
530/40 B
0/07%
0/00
120/47
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
3/29%
2/00 B
1/917/21
تکمباتکمبا
6,650-3/22
22/66 B
11/46 T
1/55%
-1/39 B
0/7419/09
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
15/04%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
1/76%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
2/64%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
0/86%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
4/96%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/39%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
1/86%
0/00
0/5-
انتخابانتخاب
28,150-2/44
38/60 B
281/50 T
38/06%
-13/11 B
1/04-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
9/43%
-38/33 B
0/94-