لازما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
2
0
5
0
/
7
0
7
0
K
0

لازما

|مجاز
کارخانه های صنعتی آزمایش|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
2
0
5
0
/
7
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/11%
  • صنعت+8/54%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت57,650پایین ترین قیمت57,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۴/۲۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/20 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 1/49 B
 • قدرت خریدار به فروشنده17
57,650بازه قیمت روز54,350
1/49 B
حقیقی
1/49 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 357/14 K
 • تعداد سهام217,500,000
 • سهام شناور
  39/66 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام-42/16%شخص حقیقی3/11%شخص حقیقی3/09%شخص حقیقی2/74%شخص حقیقی1/95%شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم-سهامی خاص-1/81%شرکت خطرپذیران نوین آفرینش -سهامی خاص -1/55%شرکت صنایع جوشکاب یزد-سهامی عام-1/41%شرکت آفتاب ریحانه نشان -سهامی خاص -1/36%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
7
0
,
3
0
8
0
0
0
0/14%
7
0
3
0
/
8
0
2
0
B
0
44/28 T
5/66%
16/35 B
1/56-
تپکوتپکو
2
0
,
7
0
2
0
4
0
-2/71%
1
0
0
0
4
0
/
4
0
2
0
B
0
57/54 T
7/36%
-27/20 B
0/65-
لخانهلخانه
1
0
7
0
,
6
0
2
0
0
0
-0/17%
4
0
/
7
0
3
0
B
0
15/86 T
2/03%
0
1/03-
تکنوتکنو
7
0
,
1
0
0
0
0
0
-1/39%
5
0
0
0
/
4
0
9
0
B
0
5/96 T
0/76%
-707/01 M
0/39-
تپمپیتپمپی
1
0
2
0
,
7
0
3
0
0
0
-0/63%
1
0
2
0
/
6
0
4
0
B
0
28/01 T
3/58%
-551/35 M
0/45-
تفیروتفیرو
4
0
9
0
,
1
0
5
0
0
0
0%
0
0
589/80 B
0/07%
50/60 K
--
لخزرلخزر
1
0
5
0
,
4
0
0
0
0
0
-0/84%
5
0
/
1
0
2
0
B
0
25/61 T
3/27%
-1/75 B
0/47-
تکمباتکمبا
7
0
,
8
0
9
0
0
0
-2/59%
3
0
9
0
/
2
0
9
0
B
0
13/59 T
1/74%
-11/99 B
0/66-
تایراتایرا
9
0
,
0
0
5
0
0
0
2/26%
2
0
5
0
2
0
/
2
0
3
0
B
0
115/84 T
14/81%
6/77 B
0/7-
تکشاتکشا
4
0
5
0
,
4
0
6
0
0
0
0/38%
1
0
3
0
/
6
0
5
0
B
0
9/09 T
1/16%
-168/17 M
1/25-
لابسالابسا
8
0
,
9
0
0
0
0
0
-4/09%
5
0
9
0
/
4
0
0
0
B
0
24/03 T
3/07%
-6/26 B
0/29-
لسرمالسرما
3
0
0
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/75%
8
0
/
4
0
4
0
B
0
6/66 T
0/85%
-427/04 M
0/67-
لبوتانلبوتان
1
0
6
0
,
3
0
4
0
0
0
2/83%
6
0
7
0
/
7
0
3
0
B
0
40/85 T
5/22%
588/46 M
1/32-
تمحرکهتمحرکه
7
0
,
6
0
3
0
0
0
2/83%
3
0
3
0
/
9
0
0
0
B
0
2/71 T
0/35%
1/53 B
1/67-
تاتمستاتمس
1
0
0
0
4
0
,
4
0
5
0
0
0
-0/14%
2
0
/
0
0
4
0
B
0
12/09 T
1/55%
0
0/36-
انتخابانتخاب
3
0
0
0
,
7
0
0
0
0
0
5/86%
2
0
8
0
5
0
/
5
0
2
0
B
0
307/00 T
39/25%
97/55 B
2/88-
گلدیراگلدیرا
7
0
,
2
0
1
0
0
0
0/42%
1
0
0
0
1
0
/
1
0
5
0
B
0
60/30 T
7/71%
-29/88 B
1-