وآتوس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
0
0
8
0
/
4
0
1
0
K
0

وآتوس

|مجاز
س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
0
0
8
0
/
4
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد0
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,690پایین ترین قیمت7,690

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه تجدید ارزیابی دارایی ها(طبقه زمین)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   کمیته انتصابات

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/45 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 94/27 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
7,690بازه قیمت روز7,250
1/60 B
حقیقی
1/60 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 62/15 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-3
 • P/S
  475/70
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/02 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 482/61 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 283/03 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 7/63 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 11/66 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی9/79%شخص حقیقی4/76%شخص حقیقی3/98%شرکت محب گردشگری سلامت ایرانیان-سهامی خاص-2/76%شرکت تدبیرروشن تجارت منطقه آزادانزلی-س.خ-2/63%شخص حقیقی2/38%شرکت محب مهرسلامت پارس-سهامی خاص-2/26%شخص حقیقی2/16%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/91%شرکت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلی-سهامی خاص1/76%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  404/73 K
  107/83 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
30,7002/51
462/55 B
15/35 T
3/97%
22/90 B
0/763/58
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,6402/97
22/86 B
61/01 T
15/77%
8/96 B
5/4142/94
وارسوارس
38,100-0/67
964/89 B
19/05 T
4/92%
19/38 B
2/0315/15
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/23%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/59%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,200-2/96
3/07 B
4/10 T
1/06%
0/00
0/3-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
37/95%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,600-0/46
92/39 B
10/43 T
2/7%
-2/76 B
1/3559/68
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/45%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,925-2/97
10/27 B
7/31 T
1/89%
-2/75 B
0/495/5
واحصاواحصا
26,7501/31
17/89 B
11/30 T
2/92%
-3/14 B
1/7326/24
ولاناولانا
37,900-2/97
13/23 B
3/79 T
0/98%
-375/50 M
0/6585/84
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/55%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/78%---
ولشرقولشرق
5,980-6/65
8/52 B
8/37 T
2/16%
-1/01 B
0/5446/55