وارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
1
0
/
9
0
0
0
M
تصویر نماد وارس

وارس

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری ارس صبا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  7
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت47,500پایین ترین قیمت45,500

  بازده ماهانه

  وارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

وارس
 • ارزش بازار
  69/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  5
  0
  ,
  6
  0
  5
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  1/04 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی1/14
15,910بازه قیمت روز14,990
77/73 B
حقیقی
88/03 B
10/30 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/29 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %40/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/85%شخص حقیقی8/61%شخص حقیقی6/78%شخص حقیقی6/78%شخص حقیقی6/78%شرکت سرمایه گذاری فارابی-سهامی خاص-5/15%شخص حقیقی3/75%شخص حقیقی3/63%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران2/9%شخص حقیقی2/73%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد