وارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
حجم(مشکوک)
2
0
5
0
/
3
0
2
0
M
0

وارس

|مجاز
سرمایه گذاری ارس صبا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
حجم(مشکوک)
2
0
5
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  6
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+41/9%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,600پایین ترین قیمت36,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۷
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۴/۱۳
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 19/05 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  2
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 19/38 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 2/44 B
 • قدرت خریدار به فروشنده2/03
38,600بازه قیمت روز36,400
951/86 B
حقیقی
932/48 B
13/03 B
حقوقی
32/41 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E15/15
 • P/Eگروه-
 • EPS2,459
 • P/S
  14/89
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/06 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/15 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/06 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 98/01 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 89/38 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی10%شخص حقیقی8/84%شخص حقیقی7%شخص حقیقی7%شخص حقیقی7%شرکت سرمایه گذاری فارابی-سهامی خاص-4/7%شخص حقیقی4%شخص حقیقی3/75%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران3/7%شخص حقیقی2/73%شخص حقیقی1/46%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران
  18/51 M
  -349/01 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
30,7002/51
462/55 B
15/35 T
4/03%
22/90 B
0/763/58
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,6402/97
22/86 B
61/01 T
16%
8/96 B
5/4142/94
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/53%
0/00
0/88-
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/26%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/83%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,200-2/96
3/07 B
4/10 T
1/07%
0/00
0/3-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
38/51%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,600-0/46
92/39 B
10/43 T
2/74%
-2/76 B
1/3559/68
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/51%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,925-2/97
10/27 B
7/31 T
1/92%
-2/75 B
0/495/5
واحصاواحصا
26,7501/31
17/89 B
11/30 T
2/96%
-3/14 B
1/7326/24
ولاناولانا
37,900-2/97
13/23 B
3/79 T
0/99%
-375/50 M
0/6585/84
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/57%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/79%---
ولشرقولشرق
5,980-6/65
8/52 B
8/37 T
2/2%
-1/01 B
0/5446/55