آبین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/08%
حجم
6
0
/
7
0
2
0
M
0

آبین

|مجاز
کشت و صنعت آبشیرین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/08%
حجم
6
0
/
7
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/7%
  • صنعت+1/8%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,600پایین ترین قیمت5,330

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   اطلاع رسانی در خصوص تغییرات برنامه در افزایش سرمایه شرکت
  • ۱۴۰۲/۵/۷
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/75 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/47 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 230/71 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/89
5,650بازه قیمت روز5,330
32/53 B
حقیقی
36/00 B
3/81 B
حقوقی
342/37 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E50/49
 • P/Eگروه-
 • EPS108
 • P/S
  26/67
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/81 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 6/61 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایثارفجرکاشان-سهامی خاص-56/15%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار7/42%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/5%شرکت بیمه اتکائی امین-سهامی خاص-1/4%شخص حقیقی1/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  133/87 M
  328/34 K
  شخص حقیقی
  27/10 M
  8/67 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/77%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,2506/98
197/26 B
21/22 T
4/21%
21/72 B
1/9615/66
زمگسازمگسا
36,4604/28
17/84 B
10/94 T
2/17%
-82/02 M
1/619/12
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
زگلدشتزگلدشت
24,5506/98
73/53 B
17/18 T
3/41%
27/05 B
1/7118/99
زشگزازشگزا
8,5306/63
55/33 B
8/19 T
1/62%
8/44 B
1/49/29
زبینازبینا
3,7604/08
38/39 B
13/69 T
2/71%
138/33 M
1/168/64
زقیامزقیام
2,9656/99
148/87 B
20/45 T
4/05%
184/15 M
1/117/58
زپارسزپارس
38,1503/79
72/31 B
53/23 T
10/55%
2/77 B
1/1921/4
زکشتزکشت
19,6703/12
52/45 B
11/80 T
2/34%
-126/98 M
1/0813/44
جوینجوین
6,690-0/74
21/18 B
49/88 T
9/88%
-7/90 B
1/126/05
زدشتزدشت
27,4006/64
53/77 B
18/91 T
3/75%
7/63 B
1/9111/48
زماهانزماهان
7,9600/63
31/12 B
8/99 T
1/78%
5/16 B
1/11-
سیمرغسیمرغ
30,8002/06
51/72 B
40/04 T
7/93%
-3/36 B
0/888/02
زفکازفکا
17,5006/94
230/29 B
26/25 T
5/2%
55/87 B
1/459/65
زشریفزشریف
5,8506/91
148/14 B
14/07 T
2/79%
54/27 B
1/319/13
زکوثرزکوثر
28,390-0/03
109/41 B
56/78 T
11/25%
18/61 B
1/2914/31
زملاردزملارد
17,2506/96
110/90 B
13/80 T
2/73%
1/35 B
5/69-
سپیدسپید
28,570-2/18
32/83 B
85/71 T
16/99%
-11/52 B
1/65-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,4604/97
74/37 B
15/71 T
3/11%
-2/87 B
15/73-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/38%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---