کابگن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/98%
حجم
5
0
/
6
0
3
0
K
0

کابگن

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/98%
حجم
5
0
/
6
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/1%
  • صنعت-1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,800پایین ترین قیمت9,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۵/۱۶
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 920/22 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 55/16 M
 • قدرت خریدار به فروشنده4
9,800بازه قیمت روز9,420
55/16 M
حقیقی
55/16 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 640/21 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E3/27
 • P/Eگروه-
 • EPS2,993
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی67/47%شخص حقیقی5/66%شخص حقیقی2/74%شخص حقیقی2/12%شخص حقیقی2/01%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,900-2/98
974/13 M
8/38 T
1/82%
-329/54 M
0/79269/31
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/51%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/87%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,5102/98
9/99 B
1/76 T
0/38%
2/80 B
1/73-
کساپاکساپا
13,97011/48
2/46 B
36/71 T
7/96%
613/70 M
6/8874/19
کرازیکرازی
1,6100/87
32/18 B
46/85 T
10/15%
-617/77 M
0/469/19
سایراسایرا
58,800-1/92
9/65 B
2/68 T
0/58%
-5/05 B
0/412/67
سفاسیسفاسی
4,987-2/46
4/15 B
3/29 T
0/71%
0/00
1/54219/99
کفرآورکفرآور
21,100-3
11/78 B
3/80 T
0/82%
-3/38 B
1/1112/57
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9201/35
11/89 B
25/86 T
5/61%
-279/04 M
0/7612/72
کتوکاکتوکا
12,1100/08
56/26 B
24/22 T
5/25%
6/25 B
1/7831/43
کگازکگاز
33,9203/22
11/60 B
28/83 T
6/25%
-1/89 B
1/1821/51
کبادهکباده
20,250-2/88
27/10 B
15/09 T
3/27%
-3/40 B
0/9314/76
کقزویکقزوی
25,7000/39
12/97 B
36/70 T
7/96%
-847/26 M
0/86/7
کورزکورز
10,080-2/98
283/19 M
20/16 T
4/37%
0/00
194/29
کمرجانکمرجان
6,1003/04
14/76 B
6/71 T
1/45%
-884/07 M
0/9630/81
کهمداکهمدا
5,380-2/18
16/90 B
40/35 T
8/75%
-8/35 B
0/566/15
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,3002/29
10/79 B
57/05 T
12/37%
-2/02 B
0/638/68
کپشیرکپشیر
13,540-0/96
14/94 B
20/31 T
4/4%
-614/43 M
0/4510/56
کفپارسکفپارس
5,7601/57
75/57 B
9/33 T
2/02%
-511/62 M
0/9314/89
کسرامکسرام
6,5902/49
26/46 B
6/47 T
1/4%
2/56 B
1/2344/97
کفراکفرا
9,990-0/2
4/69 B
19/98 T
4/33%
-2/67 B
0/6117/66
کاذرکاذر
5,1601/55
5/68 B
10/32 T
2/24%
-92/66 M
0/759/48
کمیناکمینا
14,0700/51
34/55 B
17/91 T
3/88%
-297/20 M
1/65-
شلیاشلیا
10,990-3
1/24 B
5/50 T
1/19%
0/00
0/5324/7
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,060-0/33
10/64 B
6/34 T
1/38%
-13/51 M
0/58-