بزاگرس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم
2
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد بزاگرس

بزاگرس

|مجاز
نیروگاه زاگرس کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم معاملات
2
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/14
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,203پایین ترین قیمت4,991

  بازده ماهانه

  بزاگرسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بزاگرس
 • ارزش بازار
  30/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  125/26 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/74
5,297بازه قیمت روز4,793
10/27 B
حقیقی
10/27 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/82
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,000,000,000
 • درصد شناور
  %13/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 22/33
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر72/11%بانک دی-سهامی عام-13/33%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد