بزاگرس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/23%
حجم
6
0
/
9
0
0
0
M
تصویر نماد بزاگرس

بزاگرس

|مجاز
نیروگاه زاگرس کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/23%
حجم معاملات
6
0
/
9
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  2/35
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,460پایین ترین قیمت5,300

  بازده ماهانه

  بزاگرسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  7,338,363,070ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بزاگرس
 • ارزش بازار
  32/52 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  7/34 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  268/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/55
5,460بازه قیمت روز4,940
37/28 B
حقیقی
29/95 B
0
حقوقی
7/34 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/97 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,000,000,000
 • درصد شناور
  %13/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 23/5
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی کوثر72/11%بانک دی-سهامی عام-13/33%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد