کتوکا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
حجم
4
0
/
6
0
5
0
M
0

کتوکا

|مجاز
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
حجم
4
0
/
6
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/29
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+25/2%
  • صنعت-1/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,400پایین ترین قیمت11,490

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 24/22 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  1
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 6/25 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 405/24 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/79
12,560بازه قیمت روز10,920
64/84 B
حقیقی
59/86 B
8/12 B
حقوقی
13/10 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/38
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام -52/88%شخص حقیقی13/73%شخص حقیقی3/73%PRXسبد-شرک14514--شرک14909-1/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  274/61 M
  300/00 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,900-2/98
974/13 M
8/38 T
1/91%
-329/54 M
0/78-
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/53%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/91%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,5102/98
9/99 B
1/76 T
0/4%
2/80 B
1/73-
کساپاکساپا
13,97011/48
2/46 B
36/71 T
8/38%
613/70 M
7/96-
کرازیکرازی
1,6100/87
32/18 B
46/85 T
10/7%
-617/77 M
0/44-
سایراسایرا
58,800-1/92
9/65 B
2/68 T
0/61%
-5/05 B
0/38-
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/21%
0/00
4-
سفاسیسفاسی
4,987-2/46
4/15 B
3/29 T
0/75%
0/00
1/82-
کفرآورکفرآور
21,100-3
11/78 B
3/80 T
0/87%
-3/38 B
1/11-
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9201/35
11/89 B
25/86 T
5/9%
-279/04 M
0/8-
کگازکگاز
33,9203/22
11/60 B
28/83 T
6/58%
-1/89 B
1/04-
کبادهکباده
20,250-2/88
27/10 B
15/09 T
3/44%
-3/40 B
0/78-
کقزویکقزوی
25,7000/39
12/97 B
36/70 T
8/38%
-847/26 M
0/79-
کورزکورز
10,080-2/98
283/19 M
20/16 T
4/6%
0/00
1-
کمرجانکمرجان
6,1003/04
14/76 B
6/71 T
1/53%
-884/07 M
0/97-
کهمداکهمدا
5,380-2/18
16/90 B
40/35 T
9/21%
-8/35 B
0/37-
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,3002/29
10/79 B
57/05 T
13/02%
-2/02 B
0/71-
کپشیرکپشیر
13,540-0/96
14/94 B
20/31 T
4/64%
-614/43 M
0/48-
کفپارسکفپارس
5,7601/57
75/57 B
9/33 T
2/13%
-511/62 M
0/89-
کسرامکسرام
6,5902/49
26/46 B
6/47 T
1/48%
2/56 B
1/27-
کفراکفرا
9,990-0/2
4/69 B
19/98 T
4/56%
-2/67 B
0/51-
کاذرکاذر
5,1601/55
5/68 B
10/32 T
2/36%
-92/66 M
0/99-
کمیناکمینا
14,0700/51
34/55 B
17/91 T
4/09%
-297/20 M
1/48-
شلیاشلیا
10,990-3
1/24 B
5/50 T
1/25%
0/00
0/6-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,060-0/33
10/64 B
6/34 T
1/45%
-13/51 M
0/51-