شگویا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
6
0
4
0
3
0
/
6
0
9
0
K
0

شگویا

|مجاز
پتروشیمی تندگویان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
6
0
4
0
3
0
/
6
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  0
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/43
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/3%
  • صنعت-1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,130پایین ترین قیمت13,890

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۷
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 335/41 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/82 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 84/73 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/92
15,070بازه قیمت روز13,650
12/62 B
حقیقی
14/07 B
4/23 B
حقوقی
2/79 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/85
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -سهامی عام -52/85%شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-11/47%شرکت پتروشیمی بوعلی سینا-سهامی عام -11/4%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس1/84%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/3-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/28
3/59 B
1805/68 T
8/55%
0/00
1-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-2/99
232/15 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,760-0/89
47/09 M
324/48 T
1/54%
0/00
1/5-
شتولیشتولی
21,900-1/83
24/19 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,680-1/54
14/04 B
69/12 T
0/33%
-1/77 B
1/02-
دارابداراب
1,021-2/93
1/23 B
3/48 T
0/02%
0/00
0/94-
سایناساینا
45,950-5/24
9/32 B
11/49 T
0/05%
-1/09 B
0/8-
مارونمارون
170,400-1/61
894/41 M
1363/20 T
6/46%
0/00
1/28-
شتوکاشتوکا
24,450-0/82
2/66 B
9/17 T
0/04%
-451/71 M
1/09-
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
533/74 M
263/16 T
1/25%
0/00
0/18-
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/11%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,500-2
296/25 M
2/38 T
0/01%
0/00
0/75-
زنجانزنجان
2,2460/94
713/58 M
13/76 T
0/07%
0/00
1/41-
پارسانپارسان
37,780-0/21
2/44 B
1530/09 T
7/25%
-32/38 M
0/95-
شکلرشکلر
38,780-1/37
487/83 M
38/78 T
0/18%
0/00
0/59-
دهدشتدهدشت
16,240-2/95
9/19 B
25/16 T
0/12%
-1/62 B
0/67-
جهرمجهرم
1,007-2/98
58/62 M
3/34 T
0/02%
0/00
0/54-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,7981/45
2/73 B
21/47 T
0/1%
388/72 M
1/19-
شصفهاشصفها
215,2001/99
21/66 B
64/56 T
0/31%
-371/65 M
0/86-
شلعابشلعاب
18,830-0/52
11/92 B
11/30 T
0/05%
-3/26 B
0/57-
وپترو
و
27,560-0/76
2/88 B
50/16 T
0/24%
-318/12 M
0/92-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
129,9002/04
2/47 B
311/76 T
1/48%
0/00
1/05-
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/59-
جمجم
44,880-2/94
249/98 M
807/84 T
3/83%
0/00
0/33-
شفنشفن
5,960-0/67
2/19 B
184/46 T
0/87%
-265/48 M
0/44-
شاراکشاراک
31,280-1/09
1/71 B
252/24 T
1/2%
297/99 M
0/51-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
172/94 M
9/93 T
0/05%
0/00
0/33-
شپاکساشپاکسا
2,7060/56
604/78 M
24/95 T
0/12%
0/00
0/87-
شپدیسشپدیس
160,530-0/34
6/04 B
963/18 T
4/56%
52/81 M
0/41-
شیرازشیراز
24,710-2/14
3/04 B
378/06 T
1/79%
-764/81 M
0/39-
شسیناشسینا
5,080-4/69
78/45 B
18/27 T
0/09%
-153/47 M
0/87-
شاملاشاملا
19,390-1/34
438/56 M
52/35 T
0/25%
-73/30 M
0/74-
شخارکشخارک
43,5800/23
82/44 M
261/48 T
1/24%
-57/37 M
1/14-
فارسفارس
11,6900
26/39 B
5722/26 T
27/11%
-5/15 B
0/42-
شبصیرشبصیر
26,2500
1/20 B
65/63 T
0/31%
-115/28 M
0/59-
شیرانشیران
4,616-5/24
7/10 B
251/27 T
1/19%
-1/41 B
0/32-
شپارسشپارس
8,390-1/31
650/47 M
9/23 T
0/04%
0/00
0/68-
شگلشگل
6,5506/88
10/81 B
17/03 T
0/08%
0/00
5/15-
شکربنشکربن
5,0000/4
413/01 M
31/93 T
0/15%
0/00
0/41-
کرماشاکرماشا
20,040-1/54
8/15 B
212/18 T
1%
-20/99 M
0/51-
شدوصشدوص
20,2301/39
631/14 M
19/22 T
0/09%
205/00 M
2/17-
پترولپترول
1,916-1/25
32/15 B
191/60 T
0/91%
3/80 B
0/58-
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/25%
0/00
2-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-2/91
228/89 M
20/21 T
0/1%
0/00
0/8-
شپلیشپلی
9,540-2/96
42/56 B
34/07 T
0/16%
-984/74 M
0/41-
شموادشمواد
128,150-0/54
13/05 B
18/39 T
0/09%
-7/61 B
0/31-
پارسپارس
2,703-0/11
10/62 B
1286/76 T
6/09%
2/59 B
0/92-
نورینوری
138,240-0/15
18/69 B
1244/16 T
5/89%
-1/65 B
0/9-
شفاراشفارا
7,5500
1/30 B
35/11 T
0/17%
289/56 M
1/92-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,370-2/26
175/49 M
276/31 T
1/31%
-5/28 M
0/23-
جم پیلنجم پیلن
186,100-3/22
477/10 M
372/20 T
1/76%
74/94 M
0/31-
شپتروشپترو
2,074-2/86
32/27 B
20/74 T
0/1%
-1/09 B
0/89-
شصدفشصدف
35,200-0/14
559/33 M
24/64 T
0/12%
5/29 M
1/26-
کلرکلر
45,2000/11
1/24 B
29/61 T
0/14%
-389/25 M
0/76-
قرنقرن
15,810-2/28
239/98 M
63/24 T
0/3%
-23/10 M
0/59-
آریاآریا
80,6500/12
1/47 B
1109/06 T
5/25%
0/00
1/71-
شارومشاروم
37,7001/35
2/98 B
26/39 T
0/13%
173/44 M
1/18-
بوعلیبوعلی
50,150-1/43
12/84 B
719/65 T
3/41%
-4/76 B
0/55-
کیمیاتککیمیاتک
10,140-2/76
539/97 M
60/84 T
0/29%
-197/20 M
1/75-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
64,900-1/74
8/03 B
84/37 T
0/4%
-906/19 M
0/6-
شکامشکام
9,000-1/32
2/53 B
36/00 T
0/17%
-145/35 M
0/36-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,8400/5
423/33 M
50/96 T
0/24%
-33/23 M
0/8-
شملیشملی
7,8901/02
9/08 B
16/57 T
0/08%
667/15 M
1/19-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---