تبرک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
4
0
8
0
5
0
/
7
0
8
0
K
0

تبرک

|مجاز
گروه کارخانجات صنعتی تبرک|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
4
0
8
0
5
0
/
7
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/37
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+12/6%
  • صنعت+3/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,580پایین ترین قیمت10,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۵
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 24/97 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 147/88 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 89/45 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/31
11,650بازه قیمت روز10,550
5/28 B
حقیقی
5/13 B
160/15 M
حقوقی
308/03 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/83
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورمیانه-س.خ-79/51%شخص حقیقی6/17%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,060-2/34
23/45 B
15/09 T
1/18%
-11/22 B
0/25-
خودکفاخودکفا
9,710-2/52
43/54 B
72/83 T
5/72%
-9/14 B
1/02-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
--
غگلغگل
3,794-2/03
26/16 B
37/94 T
2/98%
-18/86 M
0/8-
غدیسغدیس
16,630-2/85
26/66 B
19/45 T
1/53%
-1/10 B
1/06-
غدشتغدشت
26,7100/48
41/08 B
18/21 T
1/43%
-1/04 B
0/88-
غدامغدام
49,1900/97
12/00 B
7/87 T
0/62%
0/00
0/81-
غمهراغمهرا
11,230-0/53
2/49 B
21/34 T
1/68%
496/79 M
2/04-
غفارسغفارس
16,890-4/99
64/57 B
19/59 T
1/54%
-8/50 B
0/67-
غبهنوشغبهنوش
91,8502/75
32/43 B
33/07 T
2/6%
-18/47 B
0/92-
غبشهرغبشهر
2,828-0/35
48/74 B
83/43 T
6/55%
2/72 B
0/45-
غشانغشان
7,0600/14
9/94 B
12/13 T
0/95%
-1/22 B
0/77-
غناب
غ
995,850-3
6/25 B
19/92 T
1/56%
0/00
0/07-
وبشهروبشهر
6,3600/16
14/28 B
95/40 T
7/49%
-41/97 M
1/76-
غشوکوغشوکو
10,720-1/1
11/26 B
4/29 T
0/34%
6/36 B
1/86-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
75,860-3/46
60/64 B
35/05 T
2/75%
-19/89 B
0/42-
غنوشغنوش
10,940-1/53
35/73 B
10/94 T
0/86%
-422/51 M
0/61-
غسالمغسالم
4,742-1/69
10/60 B
21/26 T
1/67%
-257/34 M
0/95-
غشهدغشهد
8,720-2/16
10/63 B
7/14 T
0/56%
-1/53 B
0/93-
غشصفاغشصفا
15,870-1/54
18/45 B
18/35 T
1/44%
8/28 B
0/94-
غپینوغپینو
4,1340/05
35/08 B
37/21 T
2/92%
-13/16 B
0/42-
غپاکغپاک
17,630-0/9
15/55 B
24/43 T
1/92%
0/00
1/48-
غپآذرغپآذر
37,600-1/45
3/09 B
10/90 T
0/86%
-648/43 M
0/47-
غچینغچین
5,2300/19
9/32 B
11/19 T
0/88%
93/77 M
0/55-
غشاذرغشاذر
7,570-2/63
6/67 B
10/37 T
0/81%
-4/01 B
0/28-
غگرجیغگرجی
2,1193/82
17/52 B
7/95 T
0/62%
-538/97 M
1/28-
غاذرغاذر
19,4000/89
65/65 B
6/79 T
0/53%
2/40 B
0/84-
غگلستاغگلستا
18,430-2/3
18/54 B
11/72 T
0/92%
-2/04 B
0/4-
غگلپاغگلپا
41,000-0/73
6/94 B
15/13 T
1/19%
1/11 B
1/19-
غگزغگز
5,415-3/15
175/97 M
2/11 T
0/17%
0/00
0/25-
غشهدابغشهداب
4,014-0/69
29/57 B
24/50 T
1/92%
-4/71 B
0/67-
بهپاکبهپاک
4,729-1/22
24/44 B
19/39 T
1/52%
2/93 B
1/12-
غنیلیغنیلی
6,0001/83
3/10 B
2/40 T
0/19%
0/00
0/5-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
غبهارغبهار
18,6100/16
10/94 B
7/22 T
0/57%
2/16 B
1/61-
غویتاغویتا
3,306-0/87
42/96 B
23/14 T
1/82%
-580/94 M
1/06-
غگیلاغگیلا
18,920-0/11
7/10 B
7/74 T
0/61%
2/58 B
5/66-
غزرغزر
3,533-0/68
41/56 B
63/59 T
4/99%
-7/47 B
1/48-
غکورشغکورش
8,280-3/42
58/39 B
165/60 T
13%
-20/14 B
0/86-
غصینوغصینو
14,5600/2
14/46 B
145/60 T
11/43%
-5/31 B
1/22-
غدانه
غ
7,350-0/54
21/28 B
14/70 T
1/15%
124/95 M
0/75-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/79%---
عالیس
ع
23,500-1/47
75/92 B
70/50 T
5/53%
-55/08 B
1/85-
غپونهغپونه
11,5800/86
2/41 B
10/42 T
0/82%
0/00
0/86-
غمایه
غ
73,7001/52
37/78 B
17/69 T
1/39%
2/36 B
1/02-
آردینه
آ
--------