سپیدار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
5
0
9
0
/
1
0
5
0
K
0

سپیدار

|مجاز
سپیدار سیستم آسیا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
5
0
9
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/13
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/5%
  • صنعت0
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت74,850پایین ترین قیمت73,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 51/77 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  3
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -12/96 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 82/03 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/89
79,000بازه قیمت روز68,700
6/15 B
حقیقی
19/11 B
12/96 B
حقوقی
2/43 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه19/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت همکاران سیستم-سهامی عام-74/6%شخص حقیقی3/39%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز2/21%شخص حقیقی2/15%شخص حقیقی1/85%شخص حقیقی1/64%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .هوشمندآبان1/42%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/34%شخص حقیقی1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .هوشمندآبان
  9/99 M
  47/96 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,9000/42
10/63 B
14/94 T
1/54%
-97/33 M
1/3529/91
مفاخرمفاخر
10,110-2/82
38/75 B
8/48 T
0/87%
-1/34 B
0/631,290/71
فن آوافن آوا
5,330-2/96
11/08 B
11/73 T
1/21%
-3/95 B
0/63145/3
رتاپرتاپ
4,167-0/38
25/30 B
37/50 T
3/86%
-6/65 B
0/9319/11
رانفوررانفور
5,860-1/87
8/35 B
210/96 T
21/71%
-4/25 B
0/5515/78
مدارانمداران
9,510-3/21
16/65 B
18/54 T
1/91%
-9/38 B
0/7310/57
رکیشرکیش
3,316-0/54
11/19 B
23/21 T
2/39%
7/93 M
0/69-
آپآپ
6,850-1/44
18/81 B
38/02 T
3/91%
-207/47 M
0/7338/99
سیستمسیستم
18,020-0/56
27/92 B
180/20 T
18/55%
-14/84 B
0/318/83
پرداختپرداخت
10,350-2/31
1/70 B
82/80 T
8/52%
-90/61 M
0/3569/38
سپسپ
16,2300/31
3/58 B
185/67 T
19/11%
-2/87 B
0/2372
رافزارافزا
18,270-3/17
15/67 B
6/39 T
0/66%
-4/59 B
2/5613/32
توسنتوسن
21,5500
7/73 B
64/65 T
6/65%
-5/65 B
3/05-
تپسیتپسی
6,6801/2
41/43 B
16/45 T
1/69%
-11/37 B
0/92-
پی پادپی پاد
15,070-4/67
91/68 B
45/21 T
4/65%
-23/41 B
1/82-
فن افزار
ف
14,820-2/46
27/68 B
22/23 T
2/29%
-6/34 B
--
مرقام
م
9,150-2/99
44/98 B
4/58 T
0/47%
-11/44 B
0/4-