فسوژ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
حجم
4
0
/
0
0
2
0
M
0

فسوژ

|مجاز
سوژمیران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
حجم
4
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/05
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/5%
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,800پایین ترین قیمت20,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید خاک پر عیار سرب- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/04 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 31/22 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 269/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/73
23,550بازه قیمت روز20,550
85/52 B
حقیقی
48/85 B
9/80 B
حقوقی
46/48 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/48
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-25/81%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان12/76%شرکت صنعتی آراسته معدن-سهامی خاص-12/64%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -4/98%شخص حقیقی2/41%صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما1/5%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان
  76/59 M
  215/85 K
  شرکت صنعتی آراسته معدن-سهامی خاص-
  75/90 M
  -1/00 M
  شخص حقیقی
  14/48 M
  35/00 K

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
19,020-2/98
49/87 B
26/63 T
0/17%
-8/69 B
1/07-
فرآورفرآور
46,0303/64
60/94 B
30/38 T
0/2%
-2/52 B
0/85-
وسدیدوسدید
4,750-2/89
925/76 B
142/45 T
0/93%
-33/28 B
0/58-
فملیفملی
7,0100
137/74 B
4206/00 T
27/32%
-67/57 B
0/31-
فولایفولای
7,5500/52
13/54 B
8/46 T
0/06%
-2/66 B
0/82-
فمرادفمراد
22,5301/79
8/00 B
7/89 T
0/05%
-998/48 M
1/28-
فاهوازفاهواز
7,570-1/98
860/75 M
42/76 T
0/28%
0/00
0/14-
فوکافوکا
11,000-1/43
23/57 B
65/72 T
0/43%
11/46 B
1/33-
فولاژفولاژ
15,070-1/13
1/08 B
361/68 T
2/35%
-175/70 M
0/6-
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/05%
-10/56 B
0/6-
فخاسفخاس
11,800-1/44
2/56 B
271/40 T
1/76%
218/63 M
0/82-
فافزافافزا
51,4501/07
9/40 B
4/63 T
0/03%
3/00 B
2/6-
فسدیدفسدید
192,8500/99
16/00 B
18/86 T
0/12%
0/00
0/58-
فزرینفزرین
5,8605/37
60/90 B
17/58 T
0/11%
-50/21 B
0/53-
فپنتافپنتا
52,88015/15
144/82 B
54/43 T
0/35%
40/76 B
1/84-
فنوالفنوال
10,7806/94
28/68 B
36/56 T
0/24%
6/89 B
2/62-
فسپافسپا
7,560-0/27
11/66 B
29/48 T
0/19%
-2/40 B
0/56-
زنگانزنگان
65,000-1/22
1/76 B
6/50 T
0/04%
0/00
1-
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,2670/12
41/25 B
620/73 T
4/03%
-29/57 B
0/2-
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/45%
-1/56 B
0/53-
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/16%---
فاسمینفاسمین
5,850-0/85
43/82 B
140/40 T
0/91%
2/67 B
0/52-
فلولهفلوله
4,5161/73
50/86 B
30/26 T
0/2%
-1/91 B
0/78-
کاوهکاوه
10,880-1/29
10/97 B
348/16 T
2/26%
-8/71 B
0/27-
وتوکاوتوکا
4,402-2/85
6/74 B
53/31 T
0/35%
-2/29 B
0/83-
فباهنرفباهنر
4,761-1/14
30/79 B
117/04 T
0/76%
580/90 M
0/34-
فایرافایرا
7,900-2/14
18/13 B
299/92 T
1/95%
-15/97 B
0/15-
فسربفسرب
2,112-1/16
11/52 B
23/41 T
0/15%
-3/05 B
0/87-
فنوردفنورد
22,260-0/31
28/38 B
35/26 T
0/23%
-6/96 B
0/8-
فجرفجر
8,080-0/12
16/36 B
68/34 T
0/44%
-2/48 B
0/5-
فروسفروس
7,600-0/26
13/13 B
30/40 T
0/2%
-1/49 B
0/72-
فولادفولاد
5,3100/19
192/45 B
4248/00 T
27/59%
-23/16 B
0/57-
فماکفماک
10,1201/5
9/27 M
4/10 T
0/03%
9/27 M
--
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
21,200-2/75
42/85 B
25/44 T
0/17%
-1/75 B
0/63-
فسازانفسازان
6,910-0/29
13/99 B
20/73 T
0/14%
-2/06 B
0/45-
کویرکویر
3,6121/25
17/24 B
134/58 T
0/87%
1/29 B
1/79-
فرویفروی
8,5401/77
9/44 B
15/37 T
0/1%
515/50 M
1/95-
فتوسافتوسا
7,7803/82
22/39 B
11/09 T
0/07%
-12/68 B
2/12-
فگسترفگستر
5,3901/88
18/68 B
8/09 T
0/05%
1/18 B
1/85-
فروسیلفروسیل
13,290-1/73
1/85 B
21/26 T
0/14%
-174/10 M
0/37-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/27%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,010-0/56
16/51 B
156/04 T
1/01%
-6/23 B
1/63-
میدکومیدکو
8,510-0/47
10/70 B
1702/00 T
11/05%
-8/61 B
0/38-
فافقفافق
4,6181/3
2/15 B
21/70 T
0/14%
-1/01 B
1/01-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-1/29
1/15 B
299/25 T
1/94%
-41/26 M
1/09-
فرودفرود
3,9860/93
23/40 B
21/52 T
0/14%
1/96 B
1/49-
فروژفروژ
43,950-0/91
22/77 B
48/34 T
0/31%
2/88 B
1/04-
ذوبذوب
3,6223/43
364/55 B
256/35 T
1/67%
-37/74 B
0/72-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/28%---
کیمیاکیمیا
6,3500/63
8/73 B
19/05 T
0/12%
-4/45 B
0/54-