حسینا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/75%
حجم
1
0
/
8
0
0
0
M
0

حسینا

|مجاز
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/64%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/75%
حجم
1
0
/
8
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  4/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/8%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,960پایین ترین قیمت20,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 51/20 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 10/87 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 363/46 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/77
20,960بازه قیمت روز18,220
29/80 B
حقیقی
18/94 B
7/17 B
حقوقی
18/03 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E9/28
 • P/Eگروه10/85
 • EPS2,208
 • P/S
  2/69
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 911/87 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/58 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/63 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 18/50 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 30/35 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیاحتی ومراکزتفریحی پارسیان-سهامی خاص-45/98%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی20/64%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -10/11%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/95%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/53%صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه1/09%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
  48/78 M
  410/27 K

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,930-3
16/27 B
11/95 T
1/07%
0/00
0/3626/85
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/55%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
274,550-2/99
19/61 B
4/12 T
0/37%
-15/61 B
0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
70/32%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,030-4/6
40/17 B
42/21 T
3/76%
-9/43 B
0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,181-4/03
7/58 B
14/80 T
1/32%
-752/46 M
0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/8%
-27/80 M
1/0614/41
حفارسحفارس
2,0732/6
1/79 T
40/94 T
3/65%
-214/73 B
1/18130/04
حریلحریل
2,7234/18
139/94 B
12/98 T
1/16%
27/56 B
0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/38%
-424/20 M
0/728/24
حسیرحسیر
13,800-3/62
32/89 B
16/64 T
1/48%
-6/41 B
0/814/58
حآساحآسا
9,610-5/46
5/61 B
17/30 T
1/54%
-272/68 M
1/0327/97
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1960/06
79/24 B
23/74 T
2/12%
-1/30 B
0/98-
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
5%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/79%
-10/97 B
0/63-
حگردشحگردش
3,523-2/13
24/86 B
5/64 T
0/5%
-1/95 B
1/69-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---