حسینا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
1
0
/
2
0
0
0
M
0

حسینا

|مجاز
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
1
0
/
2
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/1
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/41%
  • صنعت+16/83%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,600پایین ترین قیمت26,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۱۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر در شیوه نامه اجرایی کتابچه محاسبه انبارداری- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 66/99 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/22 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 309/04 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/99
28,950بازه قیمت روز25,250
25/34 B
حقیقی
26/56 B
6/85 B
حقوقی
5/62 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام2,495,118,000
 • سهام شناور
  15/80 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/54
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیاحتی ومراکزتفریحی پارسیان-سهامی خاص-45/98%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی20/64%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن-سهامی خاص-10/11%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما2/65%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/53%صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه1/09%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/09%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حبندرحبندر
1
0
6
0
,
1
0
6
0
0
0
0/56%
1
0
7
0
/
7
0
8
0
B
0
12/12 T
1/07%
0
1/42-
حتایدحتاید
5
0
,
4
0
9
0
0
0
2/79%
5
0
0
0
/
4
0
8
0
B
0
65/88 T
5/81%
-5/15 B
1/27-
حرهشاحرهشا
2
0
5
0
9
0
,
3
0
5
0
0
0
-0/14%
8
0
9
0
4
0
/
1
0
9
0
M
0
3/89 T
0/34%
0
1/6-
حکشتیحکشتی
1
0
2
0
,
5
0
1
0
0
0
-2/95%
5
0
5
0
9
0
/
1
0
9
0
B
0
722/10 T
63/64%
-112/14 B
0/5-
توریلتوریل
5
0
,
6
0
5
0
0
0
-4/24%
8
0
4
0
/
6
0
3
0
B
0
39/55 T
3/48%
-3/64 B
0/26-
حتوکاحتوکا
3
0
,
3
0
5
0
4
0
0/03%
2
0
9
0
1
0
/
0
0
7
0
M
0
11/87 T
1/05%
0
--
حپتروحپترو
5
0
5
0
,
5
0
1
0
0
0
-1/33%
1
0
8
0
/
6
0
2
0
B
0
11/10 T
0/98%
-409/18 M
1/01-
حفارسحفارس
2
0
,
2
0
7
0
9
0
0%
1
0
1
0
0
0
/
7
0
4
0
B
0
45/01 T
3/97%
4/61 M
0/96-
حریلحریل
2
0
,
6
0
0
0
5
0
0/46%
4
0
4
0
/
9
0
9
0
B
0
12/42 T
1/09%
122/18 M
0/92-
حپارساحپارسا
6
0
2
0
,
0
0
0
0
0
0
-2/67%
1
0
0
0
/
4
0
6
0
B
0
15/50 T
1/37%
-3/87 B
0/43-
حسیرحسیر
1
0
3
0
,
2
0
6
0
0
0
-0/38%
4
0
8
0
/
2
0
7
0
B
0
15/99 T
1/41%
-13/50 B
0/84-
حآساحآسا
1
0
0
0
,
8
0
2
0
0
0
0/09%
1
0
2
0
3
0
/
1
0
8
0
B
0
19/48 T
1/72%
1/35 B
0/94-
حآفرینحآفرین
2
0
,
5
0
9
0
5
0
-1/96%
1
0
1
0
4
0
/
9
0
3
0
B
0
19/28 T
1/7%
-3/66 B
0/65-
حگهرحگهر
1
0
2
0
,
1
0
3
0
0
0
-1/22%
5
0
7
0
/
6
0
0
0
B
0
53/86 T
4/75%
-11/01 B
0/79-
حشکوهحشکوه
3
0
,
9
0
6
0
9
0
2/74%
3
0
1
0
/
5
0
3
0
B
0
6/85 T
0/6%
16/45 B
1/29-
حگردشحگردش
3
0
,
0
0
0
0
3
0
-2/53%
3
0
5
0
/
2
0
6
0
B
0
4/80 T
0/42%
-2/54 B
0/63-
حپرتو
ح
5
0
,
3
0
4
0
0
0
4/75%
1
0
2
0
5
0
/
4
0
1
0
B
0
8/01 T
0/71%
67/66 B
1/33-