سبزوا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/73%
حجم
5
0
/
3
0
2
0
M
0

سبزوا

|مجاز
سیمان لار سبزوار|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/73%
حجم
5
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/8%
  • صنعت+0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,799پایین ترین قیمت4,678

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/71 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/55 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 132/60 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/36
5,178بازه قیمت روز4,502
59/54 B
حقیقی
61/08 B
1/55 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/89
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E29/21
 • P/Eگروه8/78
 • EPS161
 • P/S
  5/80
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک14514--شرک14909-6/56%شرکت آسان پرداخت پرشین-سهامی عام-2/42%شرکت توسعه سرمایه پینار-سهامی خاص-1/66%شخص حقیقی1/26%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/17%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  44/16 M
  767/11 K

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
22,200-0/41
10/20 B
65/70 T
3/29%
-1/32 B
2/357/09
سباقرسباقر
16,710-2/74
3/37 B
10/03 T
0/5%
1/63 B
1/4411/53
سفانوسفانو
92,840-1/22
2/58 B
46/42 T
2/33%
-984/70 M
0/326/55
سصوفیسصوفی
27,790-4/04
7/47 B
30/57 T
1/53%
-915/32 M
0/616/6
سخوافسخواف
3,144-2/98
2/66 B
9/01 T
0/45%
0/00
0/77-
سدورسدور
12,250-2/88
12/96 B
7/86 T
0/39%
-739/22 M
0/5719/14
سارابساراب
33,150-0/12
217/88 M
41/77 T
2/09%
-6/77 M
0/637/54
سفارسسفارس
32,270-0/03
26/52 B
181/52 T
9/1%
-15/64 B
0/356/93
سیلامسیلام
19,0106/67
54/15 B
22/81 T
1/14%
-8/47 B
118/48
سبجنوسبجنو
75,960-0/84
2/35 B
29/78 T
1/49%
-437/37 M
1/0111/91
سارومساروم
42,920-3/6
4/05 B
42/92 T
2/15%
2/12 B
1/866/93
سخاشسخاش
91,20011/07
72/39 B
18/24 T
0/91%
6/95 B
1/57/39
سمتازسمتاز
44,8000/78
2/93 B
44/80 T
2/25%
-2/71 B
0/067/48
سکرماسکرما
28,960-8/31
4/46 B
43/44 T
2/18%
-3/43 B
0/286/41
سقاینسقاین
6,5501/08
15/81 B
26/20 T
1/31%
1/99 B
0/8915/59
سنیرسنیر
46,310-10/06
20/84 B
10/65 T
0/53%
4/54 B
0/7610/92
سشمالسشمال
16,590-3/23
2/51 B
28/20 T
1/41%
-2/20 B
0/216/89
سیدکوسیدکو
15,080-0/33
14/48 B
90/48 T
4/53%
-404/13 M
0/476/84
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/02%---
سهرمزسهرمز
22,490-15/11
3/97 B
41/02 T
2/06%
173/30 M
0/776/59
سمازنسمازن
23,230-5/3
3/26 B
57/29 T
2/87%
-1/74 B
0/596/62
سصفهاسصفها
145,380-2/08
131/95 B
72/69 T
3/64%
-172/03 M
129/23
سلارسلار
81,900-2/96
114/83 B
19/23 T
0/96%
-3/11 B
0/3541/22
سپاهاسپاها
20,630-5/64
17/01 B
50/54 T
2/53%
-4/33 B
0/686/86
سرودسرود
48,120-3/09
8/19 B
38/98 T
1/95%
-536/45 M
0/997/78
سشرقسشرق
13,980-5/97
9/32 B
37/10 T
1/86%
-2/87 B
0/88/71
سغربسغرب
41,320-0/63
4/04 B
20/66 T
1/03%
-1/03 B
0/628/5
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
60,280-5
42/54 B
71/13 T
3/56%
-12/55 B
0/5321/2
سهگمتسهگمت
60,410-0/98
4/93 B
44/03 T
2/21%
-205/36 M
0/427/53
سبهانسبهان
102,9700/04
7/25 B
20/59 T
1/03%
-3/85 B
0/389/43
سکردسکرد
9,150-3/78
3/11 B
20/13 T
1/01%
-654/35 M
0/5711/84
سفارسفار
239,9605
43/71 B
55/91 T
2/8%
25/41 B
1/2919/48
سخوزسخوز
45,320-2/68
4/54 B
63/45 T
3/18%
-2/29 B
0/696/01
ساربیلساربیل
22,0903/67
65/28 B
31/81 T
1/59%
17/45 B
1/68/03
سترانستران
5,720-1/39
31/43 B
97/24 T
4/87%
241/64 M
0/548/22
سخزرسخزر
39,490-5/18
32/46 B
19/75 T
0/99%
-895/92 M
1/2110/77
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0/01%---
سکارونسکارون
88,050-2/51
41/56 B
18/39 T
0/92%
-6/48 B
0/6316/21
ساوهساوه
132,400-0/82
15/80 B
86/06 T
4/31%
-1/38 B
0/496/77
سیتاسیتا
16,4400/61
18/83 B
180/84 T
9/06%
1/19 B
9/62-
سغدیر
س
9,640-4/99
24/29 B
62/66 T
3/14%
-14/39 B
0/15-
اردستاناردستان
26,9200/78
4/62 B
30/55 T
1/53%
-1/17 B
2/65-
ساروجساروج
37,400-1/74
1/09 B
50/12 T
2/51%
-657/31 M
0/84-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
1/34%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/05%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/06%---
سجام
س
3,811-0/23
5/55 B
25/42 T
1/27%
-162/19 M
1/22-