زشریف
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/76%
حجم
4
0
/
9
0
1
0
M
0

زشریف

|مجاز
کشت وصنعت شریف آباد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/76%
حجم
4
0
/
9
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/36
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/37%
  • صنعت+7/41%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,720پایین ترین قیمت5,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/44 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/2%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/23 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 185/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/07
6,080بازه قیمت روز5,300
23/97 B
حقیقی
27/20 B
3/51 B
حقوقی
284/50 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/68 M
 • تعداد سهام2,404,787,000
 • سهام شناور
  25/07 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/47
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر-سهامی عام-73/58%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.آوای فراز1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
آیندهآینده
7
0
,
4
0
2
0
0
0
-2/63%
0
0
3/10 T
0/58%
0
0/89-
تلیسهتلیسه
4
0
,
2
0
1
0
3
0
-1/61%
0
0
21/04 T
3/96%
0
1/28-
زمگسازمگسا
3
0
6
0
,
6
0
2
0
0
0
-0/49%
0
0
10/99 T
2/07%
204/90 M
1/01-
آبینآبین
4
0
,
0
0
8
0
1
0
-0/12%
0
0
7/36 T
1/38%
0
1/37-
زگلدشتزگلدشت
2
0
5
0
,
0
0
5
0
0
0
6/6%
0
0
17/54 T
3/3%
24/13 B
1/25-
زشگزازشگزا
9
0
,
6
0
7
0
0
0
1/04%
0
0
9/28 T
1/75%
-5/41 B
0/81-
زبینازبینا
4
0
,
2
0
1
0
7
0
-0/33%
0
0
15/35 T
2/89%
-558/41 M
1/43-
زقیامزقیام
3
0
,
2
0
6
0
8
0
-2/48%
0
0
22/54 T
4/24%
-4/12 B
0/88-
زپارسزپارس
4
0
1
0
,
7
0
1
0
0
0
-2/43%
0
0
58/20 T
10/95%
-2/87 B
0/75-
زکشتزکشت
2
0
2
0
,
9
0
0
0
0
0
-2/55%
0
0
13/74 T
2/58%
-21/27 B
1/24-
جوینجوین
5
0
,
5
0
7
0
0
0
-0/71%
0
0
41/53 T
7/81%
-4/90 B
0/55-
زدشتزدشت
2
0
7
0
,
7
0
5
0
0
0
-1/77%
0
0
19/15 T
3/6%
-43/71 M
0/52-
زماهانزماهان
8
0
,
9
0
7
0
0
0
-2/71%
0
0
10/14 T
1/91%
8/13 B
1/52-
سیمرغسیمرغ
3
0
4
0
,
4
0
1
0
0
0
-1/46%
0
0
44/73 T
8/42%
-16/38 B
0/85-
زفکازفکا
1
0
8
0
,
3
0
8
0
0
0
2/57%
0
0
27/57 T
5/19%
-26/26 B
1/01-
زکوثرزکوثر
2
0
8
0
,
2
0
8
0
0
0
5/84%
0
0
77/77 T
14/63%
5/85 B
3-
زملاردزملارد
1
0
9
0
,
3
0
5
0
0
0
0/62%
0
0
15/48 T
2/91%
1/93 B
3/1-
سپیدسپید
2
0
7
0
,
5
0
1
0
0
0
-0/07%
0
0
82/53 T
15/53%
-22/04 B
0/77-
زفجر
ز
2
0
2
0
,
2
0
5
0
0
0
1/37%
0
0
20/02 T
3/77%
-867/52 M
4/78-