رافزا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم
5
0
5
0
6
0
/
0
0
5
0
K
0

رافزا

|مجاز
رایان هم افزا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم
5
0
5
0
6
0
/
0
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/18
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-60/4%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,300پایین ترین قیمت17,420

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/26 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/84 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 74/55 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/01
19,540بازه قیمت روز17,000
9/02 B
حقیقی
10/76 B
1/95 B
حقوقی
208/95 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E13/23
 • P/Eگروه19/26
 • EPS1,355
 • P/S
  5/51
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تامین سرمایه سپهر-سهامی خاص -31/97%شرکت تامین سرمایه نوین-سهامی عام-26/44%کارگزاری تدبیرگران فردا-سهامی خاص -14/73%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -3/24%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان1/99%صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین1/5%شخص حقیقی1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان
  6/98 M
  120/64 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,1001/52
8/56 B
14/44 T
1/43%
455/83 M
1/0829/34
مفاخرمفاخر
10,2800
10/47 B
8/62 T
0/85%
-250/50 M
0/781,279/49
فن آوافن آوا
5,210-1/33
6/87 B
11/46 T
1/14%
-306/60 M
0/35141/42
رتاپرتاپ
4,118-1/78
10/01 B
37/06 T
3/67%
-3/14 B
1/1818/79
رانفوررانفور
5,800-2/93
7/30 B
208/80 T
20/71%
-3/57 B
0/4215/48
مدارانمداران
9,180-0/43
11/16 B
17/90 T
1/77%
-8/54 B
0/2410/38
رکیشرکیش
3,274-1/19
5/10 B
22/92 T
2/27%
1/53 B
0/72-
آپآپ
6,7901/93
9/02 B
37/68 T
3/74%
1/25 B
0/8438/82
سیستمسیستم
18,000-0/33
4/42 B
180/00 T
17/85%
-1/38 B
0/5618/92
پرداختپرداخت
10,300-3/19
2/05 B
82/40 T
8/17%
-128/70 M
0/2868/08
سپسپ
16,230-0/49
209/95 M
185/67 T
18/41%
-209/95 M
0/1872/53
سپیدارسپیدار
73,3000
5/51 B
51/31 T
5/09%
-2/66 B
2/87-
توسنتوسن
21,7000/23
3/64 B
65/10 T
6/46%
-2/95 B
1/27-
تپسیتپسی
6,7903/31
14/44 B
16/72 T
1/66%
-2/19 B
1/16-
پی پادپی پاد
14,110-2/01
36/66 B
42/33 T
4/2%
-2/18 B
1/44-
فن افزار
ف
14,3400/07
21/96 B
21/51 T
2/13%
-2/86 B
--
مرقام
م
8,9401/01
6/64 B
4/47 T
0/44%
0/00
1/68-