حسیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
6
0
/
2
0
1
0
K
0

حسیر

|مجاز
ریل سیر کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/45%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
6
0
/
2
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  3
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/1%
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,830پایین ترین قیمت13,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/63 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 127/82 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/81
15,080بازه قیمت روز13,120
26/46 B
حقیقی
32/87 B
6/41 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E4/58
 • P/Eگروه10/52
 • EPS2,967
 • P/S
  8/37
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 6/32 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/78 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/64 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 88/57 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 53/87 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس-سهامی خاص-39/76%شخص حقیقی8/95%PRXسبد-شرک17217--شرک21336-5/39%PRXسبد-شرک17217--شرک21336-4/87%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.یکم هامرز3/26%شرکت تک زراندیشان نوآور-سهامی خاص-2/71%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش1/93%شرکت واگن سازی ریل گشاپارسیان-بامسئولیت محدود1/43%شرکت کوشاپایدارآریا-سهامی خاص-1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5204/64
36/97 B
51/20 T
4/43%
10/87 B
1/779/28
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,840-2/89
3/62 B
11/88 T
1/03%-0/3626/85
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/41%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
275,2002/99
1/59 B
4/13 T
0/36%-0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
68/21%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,030-4/6
40/17 B
42/21 T
3/65%
-9/43 B
0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,2222/85
6/02 B
14/95 T
1/29%-0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/77%
-27/80 M
1/0614/41
حفارسحفارس
2,052-2/56
15/29 B
40/53 T
3/51%-1/18130/04
حریلحریل
2,7991/76
1/45 B
13/34 T
1/15%-0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/34%
-424/20 M
0/728/24
حآساحآسا
9,5702/08
71/95 M
17/23 T
1/49%-1/0327/97
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,2220/88
310/72 M
23/93 T
2/07%-0/98-
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
4/85%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/77%
-10/97 B
0/63-
حگردشحگردش
3,523-2/13
24/86 B
5/64 T
0/49%
-1/95 B
1/69-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---