حآفرین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم
3
0
4
0
5
0
/
2
0
3
0
K
0

حآفرین

|مجاز
ریل پرداز نو آفرین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم
3
0
4
0
5
0
/
2
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/2%
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,233پایین ترین قیمت3,211

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 23/96 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 217/49 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/98
3,401بازه قیمت روز2,957
76/77 B
حقیقی
78/08 B
2/47 B
حقوقی
1/17 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/52
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت واسط مالی شهریورپنجم-بامسئولیت محدود-15/79%شرکت ارزش آفرینان فدک-سهامی خاص-15/6%شرکت تدبیرروشن تجارت منطقه آزادانزلی-س.خ-10/97%شرکت ریل پروازتندرخاورمیانه م.آزادانزلی-س.خ7/34%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان5/32%BFMصندوق.س.ا.ب.نهایت اندیش اقتصادبیدار5/04%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص-4/45%شرکت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلی-سهامی خاص3/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان
  395/24 M
  -311/97 K
  شرکت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلی-سهامی خاص
  237/98 M
  -3/70 M

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5204/64
36/97 B
51/20 T
4/46%
10/87 B
1/779/28
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,840-2/07
3/87 B
11/88 T
1/03%-0/3626/85
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/44%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
275,4002/99
2/01 B
4/13 T
0/36%-0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
68/64%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,000-0/5
90/00 M
42/00 T
3/66%-0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,2222/85
6/02 B
14/95 T
1/3%-0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/78%
-27/80 M
1/0614/41
حفارسحفارس
2,049-0/19
24/49 B
40/47 T
3/52%-1/18130/04
حریلحریل
2,8063/93
3/26 B
13/38 T
1/16%-0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/34%
-424/20 M
0/728/24
حسیرحسیر
13,760-1/01
294/71 M
16/59 T
1/45%-0/814/58
حآساحآسا
9,7002/81
155/90 M
17/46 T
1/52%-1/0327/97
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
4/88%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/77%
-10/97 B
0/63-
حگردشحگردش
3,5290/17
52/93 M
5/65 T
0/49%-1/69-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---