ثتران

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
حجم
3
0
/
7
0
5
0
M
0

ثتران

|مجاز
سرمایه گذاری مسکن تهران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
حجم
3
0
/
7
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/52
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/9%
  • صنعت+1/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,730پایین ترین قیمت6,370

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/74 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/10 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 177/75 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/73
7,010بازه قیمت روز6,350
17/42 B
حقیقی
22/52 B
7/02 B
حقوقی
1/91 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/2
 • EPS-261
 • P/S
  3/62
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/69 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/47 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 12/81 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 38/61 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 86/61 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-51/14%ذذذبازارگردان شرک19553ذثتران1/39%شخص حقیقی1/2%شرکت افروغ بنا-سهامی خاص-1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  ذذذبازارگردان شرک19553ذثتران
  25/06 M
  1/09 M

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,857-2/63
2/25 B
4/40 T
0/49%
0/00
1/0619/58
وثخوزوثخوز
60,500-2/93
9/44 B
4/24 T
0/47%
0/00
1/811/12
ثجوانثجوان
13,230-2/93
5/09 B
33/77 T
3/79%
0/00
1/39154/98
ثالوندثالوند
11,370-3/09
13/24 B
9/10 T
1/02%
-1/46 B
0/6110/6
ثقزویثقزوی
14,990-2/99
3/50 B
3/00 T
0/34%
0/00
0/5359
وآذروآذر
10,4604/97
387/87 B
18/71 T
2/1%
80/48 B
1/8-
وتوسوتوس
17,1906/39
108/52 B
34/38 T
3/85%
2/02 B
1/2930/37
ثرودثرود
12,130-4/84
36/91 B
6/07 T
0/68%
-2/87 B
0/569/07
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,5002/8
44/14 B
3/89 T
0/44%
8/79 B
0/7722/53
ثاصفاثاصفا
19,1103
3/55 B
3/06 T
0/34%
0/00
16/5-
ثتوساثتوسا
30,500-2/89
13/60 B
2/93 T
0/33%
-11/63 B
0/4-
ثمسکنثمسکن
5,680-4/42
70/62 B
35/78 T
4/01%
-933/79 M
0/65/55
ثزاگرسثزاگرس
56,9003
1/82 B
3/76 T
0/42%
584/50 M
29/47-
کیسونکیسون
2,365-3
73/71 B
47/68 T
5/34%
-29/72 B
0/878/5
وساختوساخت
1,745-3/53
26/78 B
53/82 T
6/03%
2/15 B
0/6321/93
ثشرقثشرق
11,2403/9
46/66 B
12/36 T
1/39%
1/47 B
2/92124/31
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
34,0000/03
195/21 B
61/20 T
6/86%
-140/71 B
0/5118/77
ثعمراثعمرا
16,060-6/99
152/09 B
20/88 T
2/34%
46/66 M
0/6616/03
ثنظامثنظام
57,4501/77
22/65 B
4/28 T
0/48%
-4/94 B
1/46490/89
ثشاهدثشاهد
15,490-6/97
1/16 T
97/44 T
10/92%
4/05 B
0/7954/47
آ س پآ س پ
10,8901/27
14/41 B
10/89 T
1/22%
266/72 M
1/59135/24
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,170-3/73
39/44 B
11/00 T
1/23%
-655/71 M
0/958/12
کرمانکرمان
1,2270
130/38 B
52/29 T
5/86%
-1/33 B
0/92101/77
ثنورثنور
6,260-2/82
43/60 B
7/52 T
0/84%
-559/84 M
0/74157/64
ثباغثباغ
6,480-3/04
9/82 B
17/11 T
1/92%
-6/49 B
0/3518/61
آبادآباد
59,900-3/83
174/24 B
14/38 T
1/61%
0/00
0/68663/35
ثپردیسثپردیس
14,8300/14
185/87 B
29/66 T
3/33%
-63/25 B
1/1824/54
ثاختثاخت
3,524-0/25
32/99 B
31/72 T
3/56%
-19/42 B
0/84-
ثنوساثنوسا
6,950-4/58
41/75 B
18/28 T
2/05%
-3/18 B
0/54102/97
ثامانثامان
32,100-4/98
350/96 B
16/05 T
1/8%
10/71 B
0/4237/48
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/67%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/31%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,822-3/89
130/71 B
56/81 T
6/37%
-1/58 B
1/05-
ثامیدثامید
2,112-4/55
32/77 B
137/81 T
15/45%
-3/71 B
2/98-
ثجنوبثجنوب
13,040-0/98
2/85 B
18/26 T
2/05%
-816/93 M
0/93-