بپیوند

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
حجم
1
0
/
1
0
2
0
M
0

بپیوند

|مجاز
برق و انرژی پیوندگستر پارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
حجم
1
0
/
1
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/8%
  • صنعت+1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,800پایین ترین قیمت12,180

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ سوخت نیروگاه ها- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/02 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  2
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 78/66 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 78/23 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/23
13,430بازه قیمت روز11,690
13/85 B
حقیقی
13/77 B
4/38 M
حقوقی
83/04 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت نفت بهران-سهامی عام-41/39%شرکت صنایع برق وانرژی صبا-سهامی خاص-20/86%شرکت تولیدنیروی مرکزی صبا-سهامی خاص-16/88%شرکت توسعه خدمات دریائی وبندری سینا-سهامی عام-4/92%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین3/62%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  108/86 M
  -72/99 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,577-0/69
4/62 B
120/13 T
8/09%
-2/84 B
0/7933/45
بمپنابمپنا
7,150-3/8
3/93 B
55/26 T
3/72%
-759/01 M
0/4714/54
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
24,200-0/42
78/66 B
133/58 T
9%
-19/13 B
1/2518/68
مبینمبین
25,510-2/15
25/51 B
516/27 T
34/77%
-5/42 B
0/336/25
بفجربفجر
19,030-0/21
12/26 B
371/08 T
25%
-3/56 B
1/55/76
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4830/68
17/75 B
23/80 T
1/6%
-4/91 B
1/15-
بگیلانبگیلان
15,510-2/16
5/68 B
66/69 T
4/49%
1/55 M
6/1617/14
بزاگرسبزاگرس
5,100-3/01
37/00 B
30/60 T
2/06%
-1/70 B
0/3731/24
بجهرمبجهرم
2,6692/71
44/35 B
64/44 T
4/34%
2/45 B
2/5623/01
آباداآبادا
11,120-1/43
7/96 B
27/80 T
1/87%
-518/88 K
4/3-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/35%---
بمولد
ب
6,170-6/54
115/93 B
52/27 T
3/52%
-4/60 B
--